Oro kring oskuld och heder

Det är inte ovanligt att unga flickor och kvinnor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck söker till hälso- och sjukvården för oro kring oskuld och heder. Detta eftersom det i vissa grupperingar anses vara skamligt att inte vara oskuld när man gifter sig.

Personer som söker för oskuldsrelaterade frågeställningar är ofta relativt unga och har kanske begränsade erfarenheter av kontakt med vården. En helhetsbild av patientens situation samt bemötandet är det viktigaste, inte ett specifikt råd eller ingrepp. Oskuldsrelaterade frågor är inte förbehållna unga personer, så vid ett alltför ensidigt fokus på unga flickor som offer uppstår risken för att vuxna kvinnor som också har ett behov av konsultation glöms bort.

Det är ofta en barnmorska eller skolsköterska som först bör möta patienten och ha ett naturligt koordinerande ansvar för vårdplanen.

  • Tänk på att lyhördhet och ett flexibelt omhändertagande, oavsett kvinnans ålder, underlättar för individen att komma till rätt vårdinstans.

  • Börja med att förutsättningslöst identifiera patientens problem. Här ingår sedvanligt samtal om sex och samlevnad, reproduktiv hälsa inklusive orientering om preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar.

  • Utgå från den konkreta situation som patienten berättar om.

  • Gör en bedömning av om stressrelaterade, depressiva eller andra psykiska besvär föreligger och vid behov konsulteras psykolog eller psykiater.

  • Avvisa inte patienten därför att du uppfattar oskuldsfrågor som ett kulturellt problem som inte hör hemma inom hälso- och sjukvården eller att du av andra skäl inte tycker att man ska utföra intyg eller operationer. De som söker för oskuldsrelaterade frågor uttrycker ofta direkt att de vill ha ett oskuldsintyg, blödning på bröllopsnatten eller återställande av hymen.

  • Bemöt kvinnan i de val hon gjort. Det öppnar upp för en dialog med det samlade vårdkonceptet som konsultationsinstrument. Om patienten avvisas nödgas hon söka mindre beprövade vårdutbud.

  • Undvik den fallgrop som kan uppstå i situationer då hot och våld förekommer: att endast minderåriga får socialt stöd och att kvinnor över 18 år lämnas utan hänvisning.

  • Bedöm inte män som entydiga förövare. Unga kvinnor kan i vissa fall få stöd och skydd av sin pojkvän, bror eller far.

Punkterna är hämtade från NCK:s rapport ”Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder”. Rapporten vänder sig till anställda som i sitt arbete möter personer som söker hjälp gällande frågor som rör sex och samlevnad med fokus på oskuld, kyskhet och blödningskontroll, inte sällan inför stundande äktenskap. I publikationen finns förslag på frågor som kan vara bra att gå igenom med patienten.

Rapporten "Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder" (NCK 2011) fulltext i kunskapsbankens databas

Patientgruppen är inte ovanlig

Forskning har visat att kvinnor som uppsöker svensk hälso- och sjukvård med frågor som rör oskuld, blödning och hymenoperation är en patientgrupp som inte är ovanlig. Omkring hälften av hälso- och sjukvårdspersonalen vid ungdomsmottagningar och gynekologiska mottagningar har någon gång mött kvinnor som sökt vård för frågor kring oskuld och heder.

Det finns mycket lite forskning om sambandet mellan hedersrelaterat våld och förtryck och efterfrågan på oskuldsintyg och hymenoperationer. En studie som genomfördes på Universitetssjukhuset MAS i Malmö visar dock att 40 procent av patienterna som sökt för oskuldsrelaterade frågor hade blivit utsatta för våld och att 57 procent hade blivit utsatta för hot.

Använd ordet slidkrans eller hymen i stället för mödomshinna

Ordet mödomshinna är ett omdiskuterat ord, då strukturen normalt inte utgör en heltäckande hinna, och det har allt mer ersatts av orden slidkrans/mödomsring alternativt hymen. I NCK:s rapport används begreppet hymen eftersom det är den medicinska benämningen.

Att göra en uppskattning av antalet hymenoperationer via data från journaler eller diagnosregister har visat sig vara svårt eftersom det saknas diagnos- och åtgärdskoder för dessa ingrepp. Hymenoperationer utförs utan medicinsk indikation och det har diskuterats huruvida hälso- och sjukvården ska utföra dessa ingrepp.

Senast uppdaterad: 2022-05-25