Ytterligare material om särskild sårbarhet

Våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt sårbar situation som en följd av diskriminering, segregation, språksvårigheter och brist på sociala nätverk, och kan därmed ha svårare att få hjälp och stöd. Det finns även studier som visar att kvinnor med utländsk bakgrund utsätts för våld i större omfattning än kvinnor som har minst en förälder som är född i Sverige. En orsak kan vara att att dessa kvinnor oftare har lägre utbildning, befinner sig i en utsatt ekonomisk situation och är mer isolerade – samtliga riskfaktorer för våldsutsatthet.

Socialstyrelsen har ett utbildningsmaterial för att höja kompetensen och medvetenheten hos de olika personalgrupper som möter de här kvinnorna.

Socialstyrelsens material "Ensam och utsatt. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund" (pdf, 2013)

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund


Våld mot kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik

Våld har visat sig vara ett vanligt inslag i många missbrukande kvinnors vardag. Som en följd av sitt missbruk befinner de sig i en särskilt utsatt situation i samhället. Det är inte ovanligt att kvinnor i allmänhet blir bemötta med attityden att de får skylla sig själva då de blir utsatta för våld. Sådana attityder tycks vara ännu vanligare när det gäller missbrukande kvinnor. Våldet ses ofta som en konsekvens av missbruket och våldsutsattheten negligeras därför.

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial som bland annat vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens material "Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- och beroendeproblem (pdf, 2011)

Kunskapsbankens ämnesguide om missbruk och utsatthet för våld


Sex mot ersättning bland barn, unga och vuxna

Socialstyrelsen har även två webbutbildningar om sex mot ersättning. En av utbildningarna fokuserar på barn och unga, den andra på vuxna. Utbildningspaketet innehåller även skriftligt material.

Socialstyrelsens webbsida om sex mot ersättning

Kunskapsbankens ämnesguide om utnyttjande i prostitution