Kunskap om våld ökar patientsäkerheten hos 1177

2020-08-21

Medarbetare på sjukvårdsrådgivningen 1177 VPT i Region Halland får utbildning om våld tillsammans med ambulanssjukvården, sjukresor samt handläggare inom färdtjänst. I Region Uppsala har utbildningsinsatser av medarbetare på 1177 lett till att rutiner för hanteringen av sekretess har tagits fram.

Carola Söderberg på 1177 i Region Halland vid en dator och med headset.
Carola Söderberg på 1177 i Region Halland. Foto: Jonas Arneson

Carola Söderberg är vårdutvecklare på sjukvårdsrådgivningen 1177 i Region Halland. Det var också hon som tog initiativet till utbildningssatsningen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Utbildningen omfattar mellan 270 till 300 medarbetare samt chefer i Ambulanssjukvården Halland. Till Ambulanssjukvården Halland tillhör, förutom ambulansen, även 1177, sjukresor och färdtjänsthandläggning. Medarbetarna ska på arbetstid läsa den regionalt framtagna Carola Söderberg på 1177 i Region Halland vid dator med headset.handboken om våld i nära relationer och gå ”Webbkurs om våld” som NCK har utvecklat i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

– Vi har ett högt patientflöde i vår verksamhet. För sjuksköterskorna på 1177 och färdtjänsthandläggarna är det patient- och kundkontakt via telefon. För personalen inom sjukresor och ambulans är det fysiskt kontakt. Att ha kunskap om våldsutsatthet och kunna ställa frågor om våld handlar om patientsäkerhet. Det är tack vare frågorna som vi kan hjälpa patienten på rätt sätt. Alla berättar inte självmant, vi vet att vi missar många utsatta när vi inte frågar om våld, säger Carola Söderberg.

Förankrade satsningen hos verksamhetschefen

Att frågor om våld rör patientsäkerhet var ett argument som Carola Söderberg använde när hon gick till sin verksamhetschef. Hon betonade också det som bland andra Världshälsoorganisationen, WHO, har slagit fast – att utsatthet för våld är ett folkhälsoproblem.

– Jag visste när jag skulle dra igång utvecklingsarbetet att jag behövde få med ledningen. Jag har velat få in kunskapsområdet länge men det är inte förrän nu som vi har fått upp ögonen för ämnet ordentligt, säger Carola Söderberg.

En arbetsgrupp håller arbetet om våld levande

Tillsammans med den regionala verksamhetsutvecklaren samt inom ambulanssjukvården fick Carola Söderberg gehör för satsningen. Ett projekt skapades, de ansökte om och fick ekonomiskt stöd och i slutet av 2019 startade projektet.  

– Men vår vision är att satsningen inte bara ska landa som ett projekt utan att arbetet fortsätter under lång tid, säger Carola Söderberg.

Ambulanssjukvården i Region Halland har skapat en arbetsgrupp som arbetar med kunskap om våld i nära relationer som ska säkerställa att frågan ständigt hålls aktuell. Arbetsgruppen består främst av medarbetare från de olika verksamheterna som dagligen träffar och talar i telefon med patienter. Det är en medveten strategi, säger Carola Söderberg.

– Kontakten med patienterna är viktig, medarbetarna vet hur det ser ut i vardagen. Det är också så att det är enklare att ta fram och implementera rutiner och riktlinjer som medarbetarna själva är med och skapar, säger hon.

Samtal via telefon kan försvåra för patient

Att som sjuksköterska enbart prata med patienten via telefon skiljer sig en hel del från att träffa någon fysiskt. Sjuksköterskan har ingen ögonkontakt och kan inte se hur patienten reagerar när frågor om utsatthet för våld ställs. Telefonen kan skapa ett avstånd som riskerar att göra det svårare för patienten att berätta. Det går inte heller att se om det finns någon annan person i rummet som lyssnar på samtalet och som kan hindra patienten att svara.

I utbildningen för dem som arbetar inom telefonrådgivningen 1177 lyfter Carola Söderberg alltid fram betydelsen av hur frågor om våld ställs.

– Vi jobbar mycket med öppna frågor som det inte bara går att svara ja eller nej på. Om exempelvis patienten berättar om sömnsvårigheter kan sjuksköterskan fråga hur patienten har det hemma, säger Carola Söderberg.

Bättre omhändertagande av våldsutsatta efter utbildning

I Region Uppsala har ett 50-tal medarbetare inom sjukvårdsrådgivningen 1177 utbildats om utsatthet för våld under början av 2019. Medarbetarna har gått webbkursen. Initiativet kom från Nationellt centrum för kvinnofrid som vände sig till 1177 Vårdguiden på telefon Uppsala för att höra om det fanns behov av utbildning.

Charlotte Ahlström som är kvalitets och utbildningsansvarig på 1177 Region Uppsala.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi var flera kolleger som kände att vi inte alltid riktigt trodde på kvinnor som förklarade sina skador med att de hade ramlat. Men vi behövde mer kunskap, framför allt om att ställa frågor, säger Charlotte Ahlström, kvalitets och utbildningsansvarig på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Uppsala.

Enligt henne har utbildningen gett effekt.

– Vi har en känsla av att de patienter som är utsatta för våld blir bättre omhändertagna nu. Vi vet ju orsakerna till ohälsan. En annan effekt är att medarbetarna vet hur de ska hantera svaret. Att inte veta hur svaret ska hanteras kan skapa osäkerhet. Nu hänvisar vi patienterna vidare, bland annat till Kvinnofridslinjen om det inte är akut, säger Charlotte Ahlström.

Rutiner om sekretess vid 1177 i Uppsala

Sekretess har varit en fråga som medarbetarna har diskuterat mycket, säger Charlotte Ahlström. Till exempel har det inte funnits något sätt för sjuksköterskorna att dölja i journalen att patienten har berättat om utsatthet för våld. Förrän nu.

– Vi har drivit på för att vi ska få ett dolt sökord i 1177:s journaler, i likhet med vad som finns i andra journalsystem. Nu ska det införas även nationellt för 1177. Vi har också tagit fram rutiner för hur vi hanterar sekretessen, säger Charlotte Ahlström.

Sedan 2014 är ”våldsutsatthet i nära relationer” ett så kallat skyddat sökord nationellt i e-journaler. Det betyder att sökordet inte visas när patienten loggar in i Mina vårdkontakter, som numera är en del av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Men det finns olika tekniska lösningar för att skydda uppgiften i journalen. I ett antal regioner används journalsystemet Cosmic, däribland Uppsala, som var först i landet med att införa det dolda sökordet. Andra journalsystem är TakeCare och Cambio.

Lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2022-11-04