Regeringsuppdrag i samverkan med Socialstyrelsen

Foto på referensgruppen som diskuterar.
Referensgruppen med representanter från bland annat hälso- och sjukvård och tandvård diskuterar webbstödets utformning vid ett möte på NCK.

Webbstöd för vården är ett nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvården samt tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Det har tagits fram av NCK i samverkan med Socialstyrelsen på regeringens uppdrag.

NCK, Socialstyrelsen och länsstyrelserna har under 2016–2018 ett gemensamt regeringsuppdrag att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer (S2011/11337/FST, S2016/0063/FST delvis). I detta uppdrag ingår att utveckla och sprida webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården på nationell och regional nivå. Det övergripande målet är att arbetet mot våld i nära relationer ska vara av lika hög kvalitet i hela landet och utsatta ska få det stöd och den hjälp de behöver oavsett var de bor. Det nationella kompetensstödet ska lyfta fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information från Socialstyrelsen och NCK om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Webbstödet för vården på NCK:s webbplats är ett resultat av detta arbete. Materialet har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen. Det lyfter material och kunskap inom området både från Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid.

I samband med två förstudier samlades information in om vad personal inom hälso- och sjukvården och tandvården faktiskt efterfrågar. Under uppbyggnaden träffades också en särskild referensgrupp vid två tillfällen för att ha synpunkter på webbstödet. Även representanter för det landstingsnätverk som NCK sammankallar två gånger per år har fått information och möjlighet att tycka till.

Sammanfattning förstudien hälso- och sjukvård hösten 2016
Sammanfattning förstudien tandvård hösten 2017
Läs mer om regeringsuppdraget

Foto på representanter ur referensgruppen som diskuterar.
Frida Darj, Länsstyrelsen Skåne, Kristina Olofsson, Socialstyrelsen, Ing-Marie Andrée, Landstinget Sörmland och Åsa Witkowski, NCK, diskuterar under ett av referensgruppens möten.

Senast uppdaterad: 2022-04-06