Rutiner och vårdprogram ger stöd i arbetet mot våld

Rutiner och vårdprogram för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor är ett stöd i det praktiska arbetet. Tydliga rutiner har bland annat visat sig vara viktigt för att personal ska ställa frågor om våld till patienterna.

I dag har alla regioner någon form av vårdprogram för omhändertagandet av våldsutsatta. Det finns ofta även lokala rutiner ute i de olika verksamheterna. 

En viktig rutin är att ställa frågor om våld. En annan att anmäla till socialtjänsten om ett barn misstänks fara illa.

Mer om rutiner

Stötta särskilt barn vid utsatthet

REGELVERK Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården ska enligt lagen särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd. Det gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter eller har utsatt barnet eller någon närstående till barnet för våld eller andra övergrepp. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39) lyfts även barns behov av information.
Socialstyrelsens meddelandeblad om bestämmelserna (pdf)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 5 kap. 7 §

Två gosedjur, en apa och en grävling, som står lutade mot en röd vägg.
Senast uppdaterad: 2022-12-12