Rutiner ger stöd i omhändertagandet

Alla regioner har någon form av vårdprogram för omhändertagandet av kvinnor som är utsatta för våld och det finns ofta även lokala rutiner ute i de olika verksamheterna. Vårdprogram och rutiner anger att frågor ska ställas, hur svaret ska hanteras och vart patienten kan hänvisas. Detta ger trygghet i arbetet. 

Här i webbstödet finns en samlingssida med samtliga regioners rutiner och vårdprogram för arbetet mot våld i nära relation. 
Samtliga regioners rutiner och vårdprogram

Arbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala

År 2005 tog Akademiska sjukhuset fram en handlingsplan för omhändertagande avIllustration som föreställer en ring med fyra blå fält, ett av fälten heter rutiner. våldsutsatta kvinnor på uppdrag av sjukhusdirektören. Rutinen för att fråga om våldsutsatthet och erbjuda ett fortsatt omhändertagande av våldsutsatta kvinnor utarbetades i form av ett enkelt flödesschema. Det upplevdes som tydligt och lätt att följa och rutinen antogs senare i hela regionen. 

Exempel på lokal rutin i Uppsala i form av ett flödesschema (pdf)

Kort därefter tog akutmottagningen på Akademiska sjukhuset initiativ till att patienter som besökte akuten skulle tillfrågas om våldsutsatthet. En rutin för akutmottagningens omhändertagande innebar att:

  • våldsutsatta kvinnor skulle tas omhand direkt, 
  • kvinnorna skulle snabbt få komma in på ett undersökningsrum,
  • inte lämnas ensamma längre stunder.
  • Alla medarbetare utbildades i att fråga om våld. Utbildningsinsatserna och handlingsplanen följdes upp och utbildning om våld ingår sedan dess i introduktionen för nyanställda.

Rutiner skapar trygghet

Det bör vara verksamhetschefen som tar fram rutinerna. De bör vidare vara förankrade hos avdelningschefen och hos personalen ”på golvet”. Rutinerna skapar trygghet och det bidrar till att även patienten upplever trygghet i vården.

omslaget till rapporten Uppsalamodellen som är blått. Men det räcker inte med skriftliga dokument. Minst lika viktigt är att både ansvariga chefer och medarbetare har en förståelse för hälso- och sjukvårdens nyckelroll och den starka kopplingen mellan våld och ohälsa. 

Källa: "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården"

NCK:s webbsida med beställningsformulär för publikationer

Senast uppdaterad: 2022-12-23