Samverkan för ett bättre omhändertagande

Kollage med foton från polis, vård och socialtjänst.

Polis, rättsväsende, hälso- och sjukvård, socialtjänst och kvinnojourer är några av aktörerna runt en våldsutsatt kvinna. De måste samverka för att kunna ge henne den hjälp och det stöd hon har rätt till.

För att kvinnan ska få ett professionellt omhändertagande måste alla ta sitt ansvar och utföra sitt uppdrag. Men de olika aktörerna måste också samverka.

Det kräver kunskap, inte bara om vad den egna uppgiften är, utan också om vad de andra har för uppdrag och hur deras ansvar ser ut. För att samverkan ska fungera krävs också upparbetade kontaktnät som hela tiden måste underhållas.

Läs mer om aktörerna

Att bli kallad att vittna

Lagboken som ligger ner ovanpå en uppslagen lagbok.

Personal i vården blir ibland kallade att vittna i domstol. Att vittna är en skyldighet, även för den som arbetar i vården och har sekretess, och det finns tydliga regler för när och om sekretessen får brytas.

Mer fakta om att vittna och att hantera sekretess

Ändrad lag om skyddad folkbokföring

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp inom folkbokföringen för olika skyddsåtgärder för personer som är hotade och förföljda. Det finns tre grader av skydd av personuppgifter: sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter.    

Den 1 januari 2019 infördes lagändringar för att stärka skyddet. Bland annat ersatte begreppet skyddad folkbokföring det tidigare begreppet kvarskrivning. Skyddad folkbokföring innebär att någon bostadsadress inte registreras för en person utan enbart en postadress, som går till ett skattekontor.
Socialstyrelsens meddelandeblad "Skyddade personuppgifter – Ökat skydd för hotade och förföljda personer" (pdf, 2019)

Skatteverkets webbsida med vägledning för hantering av skyddade personuppgifter

Samverkan förebygger sexuellt våld

Porträtt Evelina Igebjörk

LÄRANDE EXEMPEL. I Piteå sker våldsförebyggande arbete i samverkan mellan regionen och kommunen när ungdomsmottagningen åker ut till skolorna och berättar om samtycke. Evelina Igebjörk i klass 9B i Solanderskolan i Öjebyn tycker det är bra att informationen ges. Intresset bland ungdomarna är stort sedan den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft. 
Reportage om våldsförebyggande arbete bland unga i Piteå

Socialstyrelsens krav på samverkan

I författningen "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4)" finns krav på att vårdgivaren samverkar både internt och externt.

8 kap. Vårdgivarens ansvar
Samverkan

4 § Bestämmelser om att landstinget tillsammans med kommunen ska upprätta en individuell plan när en enskild har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns i 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). (HSLF-FS 2017:8)

5 § Vårdgivaren ska samverka internt för att samordna hälso- och sjukvårdsåtgärderna så att de inte motverkar varandra. Om åtgärder riktas till flera i en familj, ska samtliga åtgärder samordnas. Detta ska göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12–16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

6 § Vårdgivaren ska vidare samverka externt med andra verksamheter, myndigheter och organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska vårdgivaren även samverka för att skapa förutsättningar för att samordna samtliga insatser. Detta ska göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12–16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

7 § Vårdgivaren ska fastställa var i verksamheten ansvaret för den interna och externa samverkan ska ligga.

Senast uppdaterad: 2021-11-08