Samverkan och sekretess

Kollage med foton från polis, vård och socialtjänst.

Polis, rättsväsende, hälso- och sjukvård, socialtjänst och kvinnojourer är några av aktörerna runt en våldsutsatt patient. De måste ofta samverka för att kunna ge patienten den hjälp och det stöd denne har rätt till. Samtidigt är hälso- och sjukvårdens sekretess lagstadgad. 

Sekretessen syftar till att skydda individens integritet. Men i vissa situationer medger lagen att sekretessen bryts. Om patienten behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst har regionen tillsammans med kommunen en skyldighet att upprätta en så kallad samordnad individuell plan (SIP). 
Om sekretess i vården
Socialstyrelsen om sekretess

”Alla ska kunna ha en säker kontakt med vården”

FAKTA Allt fler personer får skyddade personuppgifter och ökningen innebär att kontakterna blir fler mellan patienter som har skyddade uppgifter och vårdpersonal. Åsa Witkowski, tidigare enhetschef på NCK, berättar om utvecklingen de senaste åren när det gäller skyddade personuppgifter. Charlotte Ahlström, kvalitets- och utbildningsansvarig på 1177 Vårdguiden, berättar om hur sjuksköterskorna som svarar i telefon jobbar för att ge ett bra stöd till våldsutsatta och personer med skyddade personuppgifter.

Läs intervjun med Åsa Witkowski och Charlotte Ahlström
Information om skyddade uppgifter i patientjournalen

Bred samverkan för våldsutsatta i Region Jämtland Härjedalen

Ann-Christin Widenstjerna och Carina Frykman som står i ett mötesrum.

LÄRANDE EXEMPEL Region Jämtland Härjedalen har en betydelsefull roll i samverkansprojektet ”Operation Norrsken”. I en samrådsgrupp samlas företrädare från region, kommun och polis för att ge våldsutsatta vuxna ett effektivare stöd. Nu satsar projektet på att nå fler medarbetare inom vården för att kunna stötta dem i arbetet för patienter som är utsatta för våld. 
Lärande exempel med film om samverkansprojektet Operation Norrsken i Jämtlands län

"Sekretessen skyddar patienten"

Samverkan mellan myndigheter

FAKTA Hälso- och sjukvården ska erbjuda våldsutsatta kvinnor lättillgänglig vård. Det ska också finnas rutiner för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnar våld. För att en våldsutsatt ska få adekvat hjälp behöver flera olika aktörer samverka, det kan vara polis, socialtjänst och domstol. Varje myndighet har sin roll i arbetet för den som är utsatt för våld.  

Myndigheternas olika roller

Senast uppdaterad: 2023-10-19