"Bäst om det går att få den enskildes samtycke"

juristen Shriti Radia som har mörkt, långt och lockigt hår. Hon är klädd i en mörk kavaj.Shriti Radia, jurist på Socialstyrelsen.

Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller sekretessen?
– För det första är det naturligtvis viktigt att vara medveten om vilka sekretessbestämmelser som gäller för just den verksamhet där man själv arbetar. Vårdpersonal får inte hur som helst lämna ut känsliga uppgifter om en patient och reglerna finns där för att skydda patienternas integritet. När man behöver samarbeta runt en patient, till exempel med andra myndigheter, är det bästa om uppgifterna kan lämnas ut med samtycke av den enskilde.

Men hur kan man agera om det inte är en framkomlig väg och det trots allt finns ett stort behov av att dela information med en annan part?
– Då får man fundera över om det finns sekretessbrytande bestämmelser som kan vara tillämpliga. Det finns bestämmelser som medger att uppgifter kan lämnas ut inom vården i samma kommun eller landsting. I förarbetena till lagen anges dock att en patients uttryckliga önskemål om att journalen inte ska lämnas till en annan myndighet inom kommun eller landsting normalt måste respekteras även om ingen sekretess gäller.

– Men om det rör sig om ett barn eller någon som missbrukar finns till exempel möjlighet att lämna ut uppgifter till annan hälso- och sjukvårdande myndighet eller till socialtjänsten om det behövs för att ge personen nödvändig vård, behandling eller annat stöd.

– Misstänker man att ett brott har begåtts mot en patient finns också möjlighet i vissa fall att lämna uppgifter om brottet till en åklagarmyndighet eller polisen. När det gäller vuxna kan uppgifter lämnas om det rör sig om ett brott som kan ge minst ett års fängelse som våldtäkt, mord och grov misshandel, eller försök till ett brott som kan ge minst två års fängelse. Om man är osäker på om brottet omfattas av den sekretessbrytande bestämmelsen kan man ringa polis eller åklagare och avidentifierat samråda om fallet innan man tar ställning.

– Polis och åklagare kan även komma och begära ut uppgifter av hälso- och sjukvården i samband med till exempel en pågående förundersökning och då blir det alltid en bedömning från fall till fall vad som ska lämnas ut. Du ska normalt sett inte lämna ut allt som står i journalen utan det ska vara endast de uppgifter som angår misstanken om det begångna brottet.

Vad kan personalen göra om de känner sig osäkra på vilka sekretessregler som gäller?
– De kan ta hjälp av sina chefer eller landstingsjurist om det finns en sådan.
 

Senast uppdaterad: 2022-04-06