Mer fakta om att bli kallad att vittna

Att vittna i domstol

När du vittnar hjälper du domstolen att döma rätt. Att vittna är en skyldighet.

Det är viktigt att du kommer till domstolen

Det du vet kan ha stor betydelse för att domstolen ska kunna döma rätt. Att vittna är en så viktig uppgift att du som kallas till en rättegång är skyldig enligt lag att vittna. Det kallas för vittnesplikt. 

Om du inte kan vara med

Kan du inte vara med på rättegången måste du kontakta domstolen så snart som möjligt. Giltiga skäl kan vara:

  • Buss, tåg eller flyg som inte går som planerat.
  • Plötslig sjukdom. Läkarintyg krävs alltid.
  • Något annat som hindrar dig från att komma till domstolen som du inte kunde förutse.

Stöd för dig som ska vittna

Ett vittnesstöd är en person som jobbar ideellt med att hjälpa och stödja vittnen och brottsoffer. De ger praktisk information och finns där som stöd i samband med en brottmålsrättegång. Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska, men kan också förklara hur brottmålsprocessen går till.

Sveriges domstolars webbsida "Att vittna".

När du kommer till domstolen

Ta med kallelsen. Där står målnumret och vilken sal förhandlingen ska hållas i.

Hur går det till att vittna? 

Du som ska vittna får inte vara med inne i rättssalen innan det blir din tur att vittna. Det är för att du ska kunna lämna din berättelse utan att vara påverkad av vad som tidigare sagts i rättssalen. På vilket sätt du berättar och hur du uttrycker dig har mindre betydelse. Huvudsaken är att det du säger är sant och att du berättar allt du vet.

Sakkunnigt vittne

Som sakkunnig är du kallad till domstol i din roll som expert och med fackkunskap inom området. Det finns två olika sakkunniga: domstolssakkunnig och partssakkunnig.

Domstolssakkunnig
Om det är domstolen som utsett den sakkunniga kallas personen för domstolssakkunnig och förväntas inte vara insatt i fallet utan har till uppgift att enbart uttala sig generellt. Vårdsekretessen gäller inte när en domstolssakkunnig berättar något, muntligt eller skriftligt, för en domstol eller för den myndighet som bedriver förundersökning i brottmål eftersom den som är kallad inte ska uttala sig om en patient.

Partssakkunnig
Om åklagare eller den tilltalade har anlitat den sakkunniga kallas personen för partssakkunnig. Då den partssakkunniga ska redogöra för sina iakttagelser vid handläggning eller omhändertagande av just denna patient, gäller sekretesslagens bestämmelser om bland annat vårdsekretessen. Sekretess hindrar dock inte att uppgift lämnas om det är fråga om vissa grövre brott.

I Rättegångsbalken 36 kap 5 § andra stycket står att de får höras som vittnen, om något som anförtrotts dem i deras yrkesutövning, endast om det är medgivet i lag eller samtycke från den det berör ges.

I samma paragraf stycke 4 p2 sägs att vittnesplikt föreligger: om det är fråga om ett brottmål där minimistraffet är ett års fängelse eller om det handlar om försök till brott där minimistraffet är fängelse i två år.

Det krävs alltså

  1. samtycke, eller
  2. allvarligt brott om det gäller vuxen patient, eller  
  3. vilket brott som helst i 3, 4, 6 kap Brottsbalken eller könsstympning om patienten är under 18 år.

Vid brott med ett straffminimum på två års fängelse viker vårdsekretessen så att till exempel läkare kan höras i ärendet utan samtycke från målsäganden.

Vårdsekretessen viker också om vårdpersonalen tror att det finns risk för att en enskild kommer att begå ett grovt brott mot en närstående och om uppgiften som lämnas till polisen kan tänkas hjälpa till att förhindra brottet. Det gäller när minimistraffet är ett år för det brott som misstänks kan komma att begås. Detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen 10 kapitlet paragraf 18 c, och paragraf 23. 

TIPS!

Det finns alltid möjlighet att kontakta regionens jurist vid frågor.

Senast uppdaterad: 2022-04-06