Om sekretess i vården

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens uppgifter om patienter är sekretessreglerade. Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns de sekretessbestämmelser som gäller vid handläggning och vid genomförande av insatser i vården.

Sekretess medför att uppgifter inte får lämnas ut om inte en sekretessbrytande bestämmelse eller prövning tillåter det. Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas på begäran till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

Sekretessbrytande bestämmelser

Patienten som skyddas av sekretess kan ge sitt tillstånd till att sekretessen får brytas, det vill säga samtycka till att uppgift lämnas ut.

Det finns även några undantag när sekretessen kan brytas mot den enskilde patientens vilja. Om ett barn under 18 år riskerar att fara illa har personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård en skyldighet att genast anmäla detta till socialtjänsten. Den här skyldigheten framgår av socialtjänstlagen 14 kapitlet 1 paragrafen.

Sekretessen kan också brytas vid vissa typer av grövre brott som våldtäkt, grov misshandel eller grov kvinnofridskränkning. Det finns en möjlighet, men ingen skyldighet, för vårdpersonal att göra en polisanmälan om en vuxen patient har utsatts för ett brott som har ett minimistraff på ett års fängelse. 

Det är tillåtet att lämna uppgifter till polisen eller åklagarmyndigheten i samband med misstanke om brott mot någon som inte fyllt 18 år. Vården är även skyldig att lämna ut uppgifter på begäran av åklagar- eller polismyndighet.

Sedan 1 augusti 2021 finns en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som gör det möjligt för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till Polismyndigheten för att förhindra ett allvarligare vålds- frids- eller sexualbrott.

Samordnad individuell plan

När det gäller våldsutsatta kvinnor är ofta även socialtjänst, polis och övriga rättsväsendet inblandade. Det kan då finnas ett behov av att dela information och få återkoppling från varandra. När någon behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst har regionen tillsammans med kommunen en skyldighet att upprätta en så kallad samordnad individuell plan (SIP). Det ska ske om en sådan behövs för att tillgodose den enskildes behov och en förutsättning är att kvinnan lämnar sitt samtycke.

Sekretess skyddar patienten

Sekretessen är till för att skydda patienten. Den innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Alla uppgifter om patientens sjukdom, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, arbetsförmåga och sociala förhållanden, liksom även uppgift om att en person befinner sig på en vårdinrättning i egenskap av patient, är sådant som regleras av sekretessen.

Alla patienter ska kunna tala fritt med personalen och vara säker på att informationen stannar hos den de pratat med. Men sekretessen gäller inte bara muntliga uppgifter, den omfattar uppgifter i alla former. Det kan röra sig om journaler, brev, andra skriftliga dokument, fotografier, bandinspelningar eller annat material. Det gäller dessutom uppgifter som lämnas till exempel över telefon.

Sekretessen gäller inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, både i offentlig och privat regi. Den gäller all personal, även till exempel administrativ personal, praktikanter, studerande, lokalvårdare och kioskpersonal.

Det finns både intern (inre) och extern (yttre) sekretess. Medarbetare hos en vårdgivare, till exempel i ett arbetslag, får diskutera uppgifter om patienten med varandra om de deltar i patientens vård. Men de får som regel inte prata med andra medarbetare hos vårdgivaren, även om de i sin tur har tystnadsplikt.

Sekretessen gäller både på arbetsplatsen och på fritiden. Den gäller dessutom efter anställningens slut.

Webbstödets sida om samordnad individuell plan, SIP

Kunskapsbankens ämnesguide om sekretess inom hälso- och sjukvård

Expertintervju med Socialstyrelsens expert Shriti Radia

Webbstödets sida om att det är ett krav i lagen att anmäla oro för barn

Sveriges regioner och kommuners webbsida Vårdhandboken om sekretess

Senast uppdaterad: 2022-04-06