Patienter i en särskilt sårbar situation

Personer från alla delar av samhället kan vara utsatta för våld. Men en del kan befinna sig i en särskilt sårbar situation som en följd av samhällets diskriminering och marginalisering.

För anställda i vården är det viktigt att vara lyhörd för att patienter kan befinna sig i en särskilt sårbar situation. Patienter som till exempel är äldre, har en funktionsnedsättning eller en utländsk bakgrund kan befinna sig i en sådan situation. Då är det viktigt att anpassa bemötande, omhändertagande och stöd till individen.   

Lagen slår fast att "Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen."  (3 kap, 1 § Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30).

Om särskild sårbarhet

Våld mot kvinnor i missbruk

Kvinnor som missbrukar befinner sig i en situation som innebär en särskild sårbarhet. Våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Men när de söker stöd och hjälp möts de inte sällan av oförståelse och okunskap. Samhällsinstanser kan ibland utsätta kvinnorna för ytterligare kränkningar och våld.
Mer kunskap om våld mot kvinnor i missbruk

Våld mot hbtqi-personer

FAKTA Stereotypa föreställningar om kön kan påverka bemötandet av våldsutsatta hbtqi-personer när de söker vård. Hbtqi-personer kan även vara utsatta för andra typer av våld specifikt kopplade till sina erfarenheter. Förövaren kan till exempel utnyttja om en våldsutsatt inte lever öppet med sin sexuella läggning.
Mer kunskap om våld mot hbtqi-personer

Våld mot äldre kvinnor

FAKTA Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar om att äldre kvinnor inte utsätts för våld riskerar att leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation. Enligt Britt-Inger Saveman, senior professor vid Umeå universitet, är det viktigt att vårdpersonal är uppmärksam på tecken på våld och ställer frågor om utsatthet för våld. 

Intervju med Britt-Inger Saveman om att möta äldre patienter som är utsatta

Mer kunskap om våld mot äldre

flera olika bilder i en. En kvinna ler i en bild, ett omslag i rött och en blå bild från en film gjord av socialstyrelsen.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

FAKTA Risken för att utsättas för våld kan vara större för kvinnor med en funktionsnedsättning än för kvinnor utan. Det visar flera studier. 

Enligt läkaren Anna Berglund bör vårdpersonalen vara medveten om att behovet av assistans ofta leder till att många personer är inblandade i patientens vardag. Då finns det också fler möjligheter till utnyttjande och våld.

Intervju med Anna Berglund om bemötande av våldsutsatta patienter med funktionsnedsättning
Mer kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Ojämställdhet i hälsa och vård

FAKTA Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Men hälso- och sjukvården når inte alltid upp till målen, enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en skrift som sammanfattar en genusmedicinsk kunskapsöversikt. Hur människors hälsa ser ut och vilken vård de får påverkas av exempelvis kön, könsidentitet, utbildning, sexuell läggning och etnicitet. 

SKR:s skrift "(O)jämställdhet i hälsa och vård – En sammanfattning" (pdf, 2019)
SKR:s webbsida med publikationen "(O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt" (2014)

Svårt för utsatta lesbiska och queera personer att söka hjälp visar forskning

LÄSTIPS Lesbiska och queera personer som är utsatta för våld i nära relation kan ha svårare att söka och få hjälp än andra våldsutsatta. När personerna söker hjälp gör de det oftast för något annat än våldet. Det visar ny forskning från Uppsala universitet.

Intervju om avhandlingen ”Intimate partner violence and help-seeking in lesbian and queer relationships. Challenging recognition” av Nicole Ovesen vid Centrum för genusvetenskap

Senast uppdaterad: 2023-06-09