Mer om våld mot äldre

Äldre kvinnor kan utsättas för alla de olika former av våld som drabbar yngre, inklusive sexuellt våld. Men det är också vanligt med ekonomiskt utnyttjande och försummelse. Det kan dessutom finnas fler möjliga förövare, utöver partnern även vuxna barn, personal inom hemtjänsten eller vårdare.

Äldre kvinnor är en grupp som är särskilt sårbar för våld av flera olika anledningar. Bland annat kan de ha svårt att få stöd och hjälp. Att de är uppvuxna i en tid med en annan syn på våld i nära relationer kan innebära att de har uppfattningen att detta inte är något man ska prata med utomstående om. När de väl berättar om sin situation händer det att de inte blir trodda som en följd av bristande kunskaper och förutfattade meningar hos omgivningen.

De kan också ha svårare av både känslomässiga och ekonomiska skäl att bryta upp ur en relation där det förekommer våld. Det är vanligt att de är isolerade och beroende av den person som utsätter dem för våldet. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det finns stora individuella skillnader inom gruppen ”äldre”. Det är till exempel stor skillnad på en frisk 65-åring och en 85-åring med en demenssjukdom.


Mer kunskap

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot äldre kvinnor

NCK:s rapport "Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt" (pdf, 2016) 

NCK:s beställningssida för att beställa rapporten "Våld mot äldre" i tryckt format

Lärande exempel på Webbstöd för kommuner om Region Gotlands arbete med våld mot äldre


Webbutbildning: "Våld mot äldre"

”Våld mot äldre” är Socialstyrelsens webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och till dig som kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. 

Socialstyrelsens utbildning "Våld mot äldre"

Trailer för Socialstyrelsens webbutbildning "Våld mot äldre" (01:20 minuter) 

Senast uppdaterad: 2024-05-20