Våld i nära relationer bland hbtqi-personer

Stereotypa föreställningar om kön kan påverka bemötandet av våldsutsatta hbtqi-personer när de söker vård. Det kan handla om att man har svårare att tro att män kan vara utsatta för våld i nära relationer och sexuellt våld eftersom de traditionellt ansetts vara fysiskt starka. På samma sätt kan omgivningen ha svårt att se att kvinnor som traditionellt ansetts fysiskt svaga och icke-aggressiva kan utsätta någon annan för grovt fysiskt våld.

Specifikt för våld i nära relationer bland hbtqi-personer är de strategier som förövaren ibland använder för att utöva kontroll. Förövaren kan till exempel utnyttja om en våldsutsatt inte lever öppet med sin sexuella läggning. Ett sätt att isolera och bryta ner en person kan då vara att hota med att ”avslöja” dennes läggning eller spela på personens rädsla för att bli utsatt för homofobi/transfobi när hen söker hjälp.

Att leva i ett samhälle där heterosexualitet betraktas som normen och där det förekommer diskriminering, homofientlighet och hatbrott mot hbtqi-personer kan göra att man blir särskilt sårbar för våld. Våldsutsatta personer i hbtqi-relationer kan därför ha behov av speciella stödinsatser.


Tänk på att...

  • Genom att genomgående använda begreppet ”partner” ger vårdpersonalen en signal om att det finns en öppen attityd och insikt om att alla inte lever i heterosexuella förhållanden.
  • Precis som med alla våldsutsatta är det viktigt att ställa frågor om våld i enrum. I de här fallen kan dessutom en ”medföljande vän” i själva verket visa sig vara den partner som utsätter patienten för våld.  


Utbildningsmaterial: Film 

Trailer för utbildningsfilmen Blott du mig älskar (01:33 minuter, textad)

NCK har tagit fram utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" för att öka kunskapen om våld i samkönade relationer. Till filmen hör ett pedagogiskt material och rapporten "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (2009:2). Materialet är tänkt att användas i utbildningar för personer som i sitt yrke möter våldsutsatta, till exempel inom hälso- och sjukvården.


Mer kunskap

Kunskapsbankens ämnesguide om hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer
Utbildningsmaterialet "Blott du mig älskar" om våld i nära hbtqi-relationer

Senast uppdaterad: 2024-02-28