Våld mot kvinnor i missbruk

Kvinnor som missbrukar befinner sig i en situation som innebär en särskild sårbarhet. Våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Men när de söker stöd och hjälp möts de inte sällan av oförståelse och okunskap. Samhällsinstanser kan ibland utsätta kvinnorna för ytterligare kränkningar och våld.

Missbruk kan bland annat leda till hälsoproblem, ekonomiska problem, bostadslöshet och kriminalitet. Om kvinnorna dessutom utsätts för övergrepp i form av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld behöver de särskilda stödinsatser. Ytterligare en faktor som är specifik för kvinnor som lever i missbruk är att de ofta utsätts för våld av flera olika förövare. Det kan handla om partner, behandlingspersonal, ordningsvakter, polis eller andra missbrukare.


Tänk på att...

  • Som i alla möten med våldsutsatta kvinnor bör personalen ha ett öppet och icke dömande sätt, inte tvivla på kvinnans historia eller skuldbelägga henne.

  • Det är lätt att missa utsattheten för våld när missbruket står i fokus.

  • Kvinnor i aktivt missbruk kan ha svårt att få plats på skyddat boende.

Ställ frågor för att upptäcka utsatthet

För att bli trygg i att ställa frågor om våld är det bra att öva. I NCK:s utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld inom vården finns exempel på hur frågorna kan ställas.

Mer kunskap

Ämnesguide i kunskapsbanken om särskild sårbarhet och om kvinnor i missbruk.

Länsstyrelsen Västmanlands och Mälardalens högskolas kartläggning "Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relationer" (pdf, 2021).

Socialstyrelsen skriver i Kunskapsguiden om missbrukande kvinnor och utsatthet för våld. Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden om kvinnor i missbruk 

Senast uppdaterad: 2022-04-19