Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Flera studier pekar på att risken för att utsättas för våld kan vara större för kvinnor med en funktionsnedsättning än för kvinnor utan. Sårbarheten för våld varierar dock med typen och graden av funktionsnedsättning. Kvinnor med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar har lyfts fram som en särskilt sårbar grupp.

Många kvinnor med funktionsnedsättning är beroende av andra i sitt dagliga liv. I vissa fall kan dessa personer i själva verket vara de som utsätter kvinnan för våld. Det kan handla om kvinnans partner men det kan också vara en person som har till uppgift att hjälpa kvinnan som till exempel hemtjänstpersonal, en personlig assistent eller en färdtjänstchaufför.

Särskilt utsatt beroendeställning

Ibland är kvinnans partner eller nära familjemedlem anställd för att ge henne vård och assistans. Om denne dessutom utsätter kvinnan för våld befinner hon sig i en särskilt utsatt beroendeställning.

Förövaren kan även utnyttja det faktum att kvinnan har en funktionsnedsättning, bland annat genom att neka henne hjälp med det hon har behov av som vård eller medicin. Om det finns ett stort behov av assistans kan det vara ytterligare ett hinder för en våldsutsatt kvinna att lämna en våldsam relation. Bristande tillgänglighet till information och samhällets hjälpinstanser kan försämra hennes möjligheter att få hjälp och stöd.


Tänk på att...

  • Som i alla möten med våldsutsatta kvinnor bör personalen ha ett öppet och icke dömande sätt, inte tvivla på kvinnans historia eller skuldbelägga henne.

  • Fråga om hon behöver hjälp med att göra en polisanmälan eller få stöd. Informera om vilka möjligheter som finns.

  • Vid en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning kan det vara extra viktigt att ställa korta, konkreta och vardagsnära frågor. En kvinna i den situationen kan ha ännu svårare att förstå att det hon är utsatt för är våld och brottsligt. Se till att hon konfirmerar den information hon fått så att det blir möjligt att rätta till eventuella missuppfattningar.

Mer kunskap

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor med Sussi Johansson som deltar i Eskilstuna kommuns VIP-program.funktionsnedsättning

NCK:s rapport "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" (pdf, 2013) 

NCK:s beställningssida för att beställa rapporten "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" 

Lärande exempel i Webbstöd för kommuner om Eskilstuna kommuns VIP-program för personer med intellektuell funktionsnedsättning 


Stöd i arbetet: Bilder

För kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning finns pictogram som stöd för att prata om våld med hjälp av bilder. Bräcke diakoni har tagit fram ett hjälpmedel med bilder. 
Bräcke diakonis "Reda-ut-häfte om våld" (pdf, 2014)

Bräcke diakonis webbsida om projektet "Dubbelt utsatt, om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning"

Illustration som visar olika situationer med utsatthet för våld.
Ur Bildsamt bildstöd om våld. 

"Bildsamt" var ett treårigt projekt som finansierades av Arvsfonden (2016-2019). Syftet med projektet var att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

På webbplatsen bildsamt.se finns material för att kunna ha förebyggande samtal om våld, kunna reda ut när man misstänker att någon blivit utsatt, och för samtal med polis, socialtjänst och psykolog. 

Bildmaterial för kommunikationsstöd i samtal om våld, på Västragötalandsregionens webbplats

Stöd i arbetet: kommunikationsverktyg

Kommunikationsverktyget "Våga förstå!" ger barn och unga med kommunikationssvårigheter stöd i att uttrycka känslor och berätta om utsatthet för våld med hjälp av emojis och bilder. Verktyget lyfter särskilt fram situationer som relaterar till barns och ungas erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck som exempelvis barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. 

"Våga förstå!" har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland och TRIS (Tjejers rätt i samhället).
Kommunikationsverktyget "Våga förstå!" på webbplatsen hedersförtryck.se 

Senast uppdaterad: 2022-04-19