Omhändertagande efter ett sexuellt övergrepp

En läkares händer i blå handskar som håller i en guide som ingår i spårsäkringssatsen.

Hälso- och sjukvården är ofta den instans som först möter en person som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Förutom att sjukvårdspersonalen ger vård och omsorg, utgör de ofta patientens första länk till rättsväsendet. 

Alla som kommer till hälso- och sjukvården i det akuta skedet efter ett sexuellt övergrepp ska erbjudas en fullständig kroppsundersökning. Det är också viktigt att läkare kan genomföra en undersökning med spårsäkring. Läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården har enligt Socialstyrelsen en skyldighet att utföra spårsäkring vid sexualbrott då det sker på begäran av Polismyndigheten.
Sjukvårdens roll och ansvar 

Konsekvenser av sexuellt övergrepp

FAKTA Sexuella övergrepp har ofta stor inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa. Forskning visar att det inte bara är de omedelbara effekterna av sexuella övergrepp som påverkar individen. Övergreppen kan även leda till sjukdomar senare i livet.

Medicinska och psykosociala konsekvenser av sexuellt våld

Spårsäkring erbjuds enligt rutin

LÄRANDE EXEMPEL I Region Västerbotten erbjuder läkarna spårsäkring till patienter som utsatts för sexuella övergrepp. Undersökningen görs med spårsäkringssatsen som utvecklats av NCK vid Uppsala universitet och Nationellt forensiskt centrum. Elin Collins är specialistläkare i obstetrik och gynekologi vid regionkliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
Lärande exempel om Region Västerbottens arbete med spårsäkring

 • Foto på händer med plasthandskar som tar fram en spårsäkringssats.
  1) Använd en ny spårsäkringssats för varje patient. Lådan ska vara obruten när den tas fram.
 • Foto på öppnad spårsäkringssats.
  2) I lådan finns det material som behövs för spårsäkring samt NCK:s guide.
 • Foto på material för provtagning.
  3) Plocka upp och förbered för provtagning. Blod- och urinprov för spårsäkring tas samtidigt som blod- och urinprov för medicinskt ändamål.
 • Foto på framdukat material.
  4) Duka fram materialet. Förbered även för eventuell fotografering.
 • Foto på innehållet i spårsäkringssatsens låda.
  5) Det här innehåller varje spårsäkringslåda.
 • Foto på medicinska utensilier.
  6) Duka fram de övriga utensilier som behövs för det medicinska omhändertagandet.
 • 7) I guiden finns checklistor och konkreta anvisningar för undersökning och spårsäkring. Guiden sparas som en journalhandling.
 • 8) Tejpfolie används för att säkra främmande fibrer och hår.
 • 9) Förpacka varje prov i rätt biopackpåse direkt efter provtagning.
 • 10) Märk varje prov med patientens namn, personnummer samt datum.
 • 11) De medicinska proverna analyseras alltid lokalt av sjukvården. Om övergreppet är polisanmält överlämnas lådan med spårsäkringsprover till polisen.
 • 12) Om övergreppet inte är polisanmält, förvara blod- och urinprover för DNA och drogtest i kylskåp, och övriga spårsäkringsprover torrt.

VÅLDSUTSATTHET I UNG ÅLDER STOR RISKFAKTOR FÖR UPPREPAT VÅLD

LÄSTIPS För kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i barndomen är risken högre att bli utsatt för sexuellt våld även i vuxen ålder. Det är ett av flera resultat i Mariella Öbergs avhandling ”Exposed to violence”. Mariella Öberg är obstetriker vid Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset samt expert på Nationellt centrum för kvinnofrid och disputerade med sin avhandling vid Uppsala universitet hösten 2020.
Intervju i NCK:s kunskapsbank: Våldsutsatthet i ung ålder stor riskfaktor för upprepat våld

Senast uppdaterad: 2022-12-20