"Spårsäkringen bidrar till bevisningen"

verksamhetsexpert Ricky Ansell på NFC som har kort mörkt hår och är klädd i skjorta och mörk kavaj.Ricky Ansell är verksamhetsexpert på Nationellt forensiskt centrum, NFC. Det är här de rättsmedicinska proverna, som tas för att säkra spår vid undersökningar av personer som utsatts för sexuella övergrepp, analyseras.

Hur ser du på vårdens roll när det gäller spårsäkring?
– Den är oerhört viktig. Man får inte underskatta värdet av vårdens roll och insatser i dessa sammanhang, inte minst i de fall patienten uppsöker hälso- och sjukvården på egen hand innan övergreppet polisanmälts. I många fall visar sig spårsäkringen och skadedokumentationen, som gjorts av hälso- och sjukvården, bidra till den bevisning som blir direkt avgörande för att ett sexuellt övergrepp kan klaras upp.

Vad bör medarbetare inom vården tänka på vid undersökningen för att spårsäkringen ska bli så säker som möjligt?
– Vi rekommenderar att man använder ”Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp” och följer de instruktioner som medföljer samt att man är påläst innan spårsäkringen tar vid.

– Är omständigheterna kring övergreppet oklara är en generell provtagning att föredra, inklusive tillvaratagande av trosor/kalsonger. Det finns i praktiken sällan någon möjlighet till en förnyad spårsäkring om nya uppgifter om händelsen framkommer. Naturligtvis är dokumentationen av skador och genomförd spårsäkring av central betydelse, vilket också gäller de moment som av något skäl inte utförts.

 Vad bör medarbetare tänka på vid hanteringen av proverna?
– Då dagens DNA-analystekniker är mycket känsliga behöver all hantering av tillvaratagna spår ske rent så att risken för kontaminering från omgivningen och sjukvårdspersonal blir minimal. För bevismaterial, som det i förlängningen handlar om, är det precis som för hälso- och sjukvårdens egen provhantering av central betydelse med en relevant märkning av det som tillvaratas.

– När det gäller spårsäkring är det inte bara personuppgifter som krävs utan också uppgifter om provtagningsplats. Det ska anges på respektive förpackning i de fall det inte redan är förtryckt. En spårbar hantering av underlaget är också av vikt och innan det lämnas över till polisen ska det förvaras i låsta utrymmen med begränsad eller kontrollerad tillgänglighet.

– Vissa av proverna behöver förvaras i kylskåp medan andra kan förvaras i rumstemperatur. Om en polisanmälan gjorts efter undersökningen förutsätts att polisen ska hämta spårsäkringssatsen. I avvaktan på en polisanmälan är rådet att spår och prover förvaras inom hälso- och sjukvården i minst två år.

Vad finns det för fallgropar som medarbetare bör vara medvetna om?
– En uppenbar fallgrop är när man av någon anledning väljer att frångå instruktionerna i spårsäkringssatsen. På NFC ser vi ibland att besudlingar på kroppen inte säkrats med avsedda tops utan med den tejp som är avsedd för att säkra hår och fibrer. Risken är då överhängande att ett eventuellt DNA-spår gått förlorat. Relativt ofta ser vi spår som är tillvaratagna och inskickade till NFC och där den exakta fyndplatsen inte noterats på förpackningen. I många fall står och faller beviset med om exakt provtagningsplats har angivits.

Senast uppdaterad: 2022-04-06