Omhändertagande och spårsäkring efter sexuellt övergrepp

För personal som ska genomföra en undersökning och spårsäkring efter sexuellt övergrepp finns några saker som är viktiga att tänka på. 

Informationen är hämtad ur "Handbok – Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp".

"Handbok — Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp" (NCK 2008, pdf)

Reaktioner efter sexuellt övergrepp

Den som har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp kan reagera på många olika sätt – från förtvivlan till relativt lugn eller avskärmning, men även skratt förekommer. Den akuta krisreaktionen innefattar ofta:

  • ångest och rädsla,
  • känslor av skuld och skam
  • känslor av otrygghet och maktlöshet
  • sömnproblem, hjärtklappning, illamående, frysningar, diarré.

Avsaknad av reaktioner som vanligtvis förknippas med trauma motsäger inte att patienten har utsatts för ett övergrepp.

Även vårdpersonalen kan reagera starkt på att få höra beskrivningar av sexuella övergrepp. Det är viktigt att vara medveten om att man som vårdgivare kan påverkas. Det är även viktigt att vara uppmärksam på sina egna reaktioner för att kunna agera korrekt. Vårdpersonalens uppgift är att lyssna på patientens berättelse och att erbjuda professionell vård och omsorg.

Tidsaspekten viktig

Sannolikheten att finna spår efter ett sexuellt övergrepp påverkas av tiden som förlöpt mellan övergreppet och undersökningstillfället. Spårsäkring bör därför göras så tidigt som möjligt. Det finns dock ingen absolut tidsgräns. En komplett spårsäkring rekommenderas alltid om det gått mindre än sju dagar sedan övergreppet, men kan även vara meningsfull att göra om det har gått längre tid än så.

Ställ öppna frågor vid anamnes 

Reaktionerna efter övergreppet, chock eller påverkan av alkohol eller droger kan medföra att patientens redogörelse för vad som hänt blir fragmentarisk eller osammanhängande. Patienten kan vara tystlåten och även avskärmad. Genom att ställa öppna frågor och ge patienten tid att berätta utan avbrott skapas den bästa förutsättningen för en komplett berättelse.

Undersökning efter sexuellt övergrepp

Alla som kommer till hälso- och sjukvården i den akuta fasen efter att ha varit utsatta för sexuella övergrepp ska erbjudas en fullständig kroppsundersökning som innefattar:

  • undersökning av hela kroppen med dokumentation av eventuella skador,
  • gynekologisk och/eller proktologisk undersökning med dokumentation av eventuella skador,
  • provtagning för graviditet, drogpåverkan och sexuellt överförbara infektioner,
  • även provtagning för spårsäkring bör erbjudas.

Observera att detta gäller oavsett om polisanmälan har gjorts eller inte. Det är inte ovanligt att patienten initialt inte vill anmäla, men sedan ändrar sig. Har spårsäkringsprover inte tagits vid det första besöket är tillfället förlorat.

En komplett undersökning som uppfyller alla dess krav kan genomföras överallt i Sverige där det finns läkare, utrustning för gynekologisk och/eller proktologisk undersökning, provtagningsmaterial och digitalkamera.en spårsäkringssats som består av en vit papplåda med material för provtagning samt en guide.

Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp är ett färdigpackat set som underlättar i den akuta situationen. Setet är utvecklat av Nationellt forensiskt centrum, NCK och Nordkrim. I spårsäkringssatsen finns "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp". 

NCK:s publikation "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" (pdf, 2022)

De flesta sjukhus och vårdcentraler har den typ av provtagningsmaterial som behövs i sin ordinarie utrustning och därför ska avsaknaden av spårsäkringssatsen aldrig vara ett hinder för en komplett undersökning.

Undersökningens gång

Använd en systematisk undersökningsgång. Förklara för patienten vad som ska göras och att han/hon ska signalera om något känns obehagligt eller gör ont. Var lyhörd och kom ihåg att omfattningen av undersökningen bestäms av patienten. En assistent bör finnas med.

Om polisanmälan inte görs vid undersökningstillfället bör patienten informeras om vårdgivarens rutiner för förvaring av spårsäkringsprover.

Dokumentation

Dokumentationen i samband med undersökning efter sexuella övergrepp innehåller mycket information som är känslig för patienten. Varje region ansvarar för hur sekretessen upprätthålls i enlighet med gällande lagar.

All dokumentation som görs inom hälso- och sjukvården i samband med undersökning av offer för sexuella övergrepp kan komma att rekvireras av rättsväsendet som stödbevisning. Detta gäller alltid om patienten har gett sitt medgivande, men också utan patientens godkännande vid vissa grövre brott. Dessa omständigheter ställer stora krav på hur vårdgivaren formulerar sig i sina dokument. Journalanteckningar bör vara koncisa, hålla sig till den aktuella händelsen och enbart avse medicinska iakttagelser och bedömningar.

Publikationer på engelska

Handbook: National Action Programme for the Health Care and Medical Services' Reception and Care of Victims of Sexual Assault (pdf 2008)

Guide to Care Following Sexual Assault (pdf)


Relaterat


Senast uppdaterad: 2023-11-23