Tandvårdens ansvar

Hur kan tandvården hjälpa till med att upptäcka patienter som utsatts för våld i nära relationer? Se en film där tandläkare och experter inom odontologi diskuterar frågan.

Fördjupning tandvårdens arbete from NCK on Vimeo.
Vill du ha filmen textad på svenska? Tryck på CC-knappen till höger längst ner i bild.

Tandvården kan göra en insats i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn genom att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador. Därför är det viktigt att det finns kunskap om våld och rutiner för hur man ställer frågor till patienterna och hanterar svaret.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer omfattar även tandvården. Där påpekas bland annat att det är varje vårdgivares ansvar att fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Tandvårdspersonal, i likhet med personal inom hälso- och sjukvården, har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om man i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Läs mer under rubriken Att anmäla oro för barn krav i lagen

Foto från behandling av en patient inom tandvården.I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står det även att:

”Vårdgivaren bör avgöra när och hur personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver vård och omvårdnad.”

”Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.”

För att öka förutsättningarna för att upptäcka våldsutsatthet rekommenderar Socialstyrelsen i sin vägledning "Att vilja se, vilja veta och att våga fråga" (som även gäller tandvården) att personal ska erbjudas fortbildning om våld i nära relationer. Första juli 2018 ändrades examensbeskrivningarna i högskoleförordningen (1993:100) så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer blir obligatorisk på bland annat tandläkarutbildningen.

Läs mer i SOSFS 2014:4. De delar av föreskrifterna och de allmänna råden som även gäller för verksamheter som omfattas av tandvårdslagen är 1, 2 och 9:e kapitlet samt 8:e kapitlet, paragraf 1–3.

Mer om tandvårdens arbete mot våld i nära relationer hittar du under rubriken Kliniska tecken inom tandvården. Du kan även läsa en intervju med en tandläkare och se dramatiserade filmer där tandläkare ställer frågor om våldsutsatthet till patienter inom tandvården.

Innan webbstöd för vården utarbetades gjordes en förstudie om tandvårdens arbete mot våld i nära relationer och vilket slags stöd som efterfrågades. Läs sammanfattning av förstudien