Kliniska tecken på våldsutsatthet inom tandvården

Foto från behandlingsrum inom tandvården

Det är viktigt att tandvården är uppmärksam på kliniska tecken som kan tyda på att en patient har varit utsatt för eller upplevt våld. Det kan röra sig om fysiska skador mot huvud, hals och ansikte samt tandskador. Men även tandvårdsrädsla, omfattande kariesangrepp eller att patienten uteblir från behandling.

Synliga fysiska skador kan ha uppstått på en rad olika sätt. De kan vara ett resultat av knuffar, slag, stryptag, sparkar och så vidare. Traumaskador och skador mot huvud, hals och ansikte är vanliga hos patienter som utsatts för våld. Det kan också förekomma mjukvävnadsskador som blåmärken och skrapmärken samt skador på tänder. De symtom på våld och sexuella övergrepp som förekommer inom tandvården är olika typer av käkskador, skador på eller tappade tänder.

Vid akuta skador rör det sig om samma signaler som inom hälso- och sjukvården i stort. Ett tydligt varningstecken är om patientens förklaring till hur skadorna uppkommit inte stämmer överens med skadornas utseende. 

Upprepade avbokningar kan vara en signal

Att patienten har svårt för att genomföra en undersökning kan också vara en signal att beakta. En annan är att man uteblir från planerad behandling eller avbokar vid upprepade tillfällen utan synbar anledning. Att patienten söker väldigt sent för sina problem kan också vara ett tecken på utsatthet, liksom tandvårdsrädsla.

För vuxna patienter kan även en överbeskyddande partner som inte vill lämna rummet under undersökningen vara en signal om att allt inte står rätt till. Tänk på att frågor om våld alltid måste ställas i enrum och använd auktoriserad tolk vid behov.

Om en vuxen söker vård för tandskador som kan ha uppstått på grund av misshandel eller våld i hemmet bör tandvården förhöra sig om det finns barn i hemmet. I så fall betraktas detta som psykiskt våld mot barn.

Att upptäcka utsatta barn

Mer än hälften av alla misshandelsskador på barn visar sig i mun-, huvud- eller halsregionen. Misshandel riktad mot mun, käkar och ansikte kan orsaka sårskador, blåmärken, utslagna tänder och frakturer i käkar eller tänder. Skador i munnen kan orsakas av bland annat knytnävsslag och vätskor som bränner eller fräter.

Studier har visat att försummad tandhälsa generellt är vanligare hos barn med upplevelser av fysiskt eller psykiskt våld, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och mobbning. Att tänderna inte sköts på rätt sätt kan vara ett tecken på att allt inte står rätt till i familjen.

Det är viktigt att vara uppmärksam på relationen mellan barnet och föräldern. Om föräldrar till barn med tandskador eller karies inte ser till att barnet får den behandling som krävs är det att likställa med allvarlig fysisk vanvård. Personal inom tandvården har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa.

Sexuella övergrepp

För den som varit utsatt för sexuella övergrepp kan besöket hos tandläkaren väcka minnen av våldet till liv. Forskare vid Malmö universitet har studerat reaktionerna hos patienter som utsatts för våld, studien visar att maktlösheten i situationerna liknar varandra. Att ligga bakåtlutad i tandläkarstolen, utlämnad åt personer som ska göra obehagliga och ofta smärtsamma ingrepp i munnen, påminner om övergreppet och kan trigga igång fysiska och psykiska reaktioner. Det handlar om tydliga uttryck såväl som subtila signaler. 

Eva Wolf är tandläkare och specialist i endodonti vid Malmö universitet. Hon är en av författarna till artikeln ”Dental care – an emotional and physical challenge for the sexually abused”, publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Oral science. 

Enligt Eva Wolf kan personalen inom tandvården bidra till att upptäcka sexuella övergrepp genom att ställa frågor om våld, om personalen lär sig att identifiera de kroppsliga uttrycksmönstren. Med frågor kan patienten hjälpas vidare till rätt behandling.

Intervju med Eva Wolf i NCK:s kunskapsbank.

Webbsida om tandvårdens ansvar
Webbsida med filmer om att ställa frågor om våld bland annat i tandvården

Senast uppdaterad: 2022-04-06