Tandvårdens ansvar för våldsutsatta patienter

Tandvården kan göra en insats i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn genom att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador. Därför är det viktigt att det finns kunskap om våld och rutiner för hur man ställer frågor till patienterna och hanterar svaret.

Socialstyrelsens författning "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer" (HSLF-FS 2022:39) omfattar även tandvården. Där påpekas bland annat att det är varje vårdgivares ansvar att fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Tandvårdspersonal, i likhet med personal inom hälso- och sjukvården, har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om man i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Läs mer på webbstödets sida "Att anmäla oro för barn är krav i lagen".

En behandling av en patient inom tandvården.

Vårdgivaren bör se till att kunskap om våld finns

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står det även att:
”Vårdgivaren bör fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver tandvård.”

”Vårdgivaren bör se till att personalen i verksamheten har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god tandvård samt har förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.”

För att öka förutsättningarna för att upptäcka våldsutsatthet rekommenderar Socialstyrelsen i sin vägledning "Att vilja se, vilja veta och att våga fråga" (som även gäller tandvården) att personal ska erbjudas fortbildning om våld i nära relationer. Första juli 2018 ändrades examensbeskrivningarna i Högskoleförordningen (1993:100) så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är obligatorisk på bland annat tandläkarutbildningen.

Läs mer i Socialstyrelsens författning "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer" (HSLF-FS 2022:39) (pdf, 2022). De delar av föreskrifterna och de allmänna råden som gäller för verksamheter som omfattas av tandvårdslagen finns i avsnittet "Tandvård, 8 kap Tandvårdens ansvar".

Mer om tandvårdens arbete mot våld i nära relationer hittar du på webbsida om kliniska tecken inom tandvården. Du kan även läsa en intervju med tandläkare Therese Kvist om tandvårdens möjligheter att upptäcka våld och se utbildningsfilmer om att ställa frågor om våldsutsatthet till patienter inom tandvården.

Innan webbstöd för vården utarbetades gjordes en förstudie om tandvårdens arbete mot våld i nära relationer och vilket slags stöd som efterfrågades. Läs sammanfattning av förstudien om tandvårdens arbete mot våld i nära relationer (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-10-27