Kunskap grundläggande

Att ha kunskap är grundläggande för alla som på olika sätt möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. NCK erbjuder hälso- och sjukvårdspersonal utbildning, bland annat i form av universitetskurser och den populära webbkursen om våld. Det finns även möjlighet att ta del av metod- och kompetensstöd i form av rapporter.

Foto på studenter i en föreläsningssal.
NCK ger ett antal utbildningar för yrkesverksamma. Här pågår den tvärvetenskapliga kursen Mäns
våld mot kvinnor, 15 hp.

Utbildning ger en grund att stå på

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är viktigt för personal inom hälso- och sjukvården som möter patienter som utsatts för våld. Det handlar bland annat om att få en bättre förståelse för kopplingen mellan våld och hälsa. NCK har lång erfarenhet av att utbilda vårdpersonal.

För att kunna sätta sig in i problematiken är det viktigt med en grundförståelse om våldets orsaker och dess omfattning. Vårdpersonal kan ha särskilt stor nytta av att känna till hur våldet påverkar hälsan och vilka medicinska konsekvenser det kan få.

”Beroende på vilken funktion och vilket eget intresse man har går det att välja olika nivåer i sitt kunskapssökande.”

Ulla Albert, NCK

Porträtt Ulla Albért

– Det finns många föreställningar om hur det ser ut men det är inte alltid dessa stämmer med verkligheten. Våldet drabbar väldigt brett och kan få en rad både fysiska och psykiska konsekvenser, berättar Ulla Albért, tf utbildningschef på NCK.

NCK har arbetat länge med vidareutbildning inom området och erbjuder universitetskurser för yrkesverksamma. Men även kurser och utbildningstillfällen som inte ger högskolepoäng.

– Beroende på vilken funktion och vilket eget intresse man har går det att välja olika nivåer i sitt kunskapssökande. Allra mest grundläggande är den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbkursen går att utföra enskilt vid den egna arbetsplatsen eller i grupp och tar max tre timmar i anspråk. Den lägger en bas för kunskapen som det sedan går att bygga vidare på. NCK erbjuder även ett antal universitetskurser med olika inriktning och omfattning.

– Den tvärprofessionella kursen för yrkesverksamma, 15 högskolepoäng, ger en bred kunskap både om hur våldet kan se ut och hur vanligt det är. Men även hur personer som utsätts för våld kan vara särskilt sårbara på grund av till exempel missbruk eller en funktionsnedsättning, säger Ulla Albért.

I den tvärvetenskapliga kursen möts deltagare från ett antal olika yrken. Något som kan vara en fördel i sammanhanget.

– Det ger en förståelse för andra myndigheters och idéburna organisationers uppdrag, något som kan förbättra samverkan mellan till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet.

”Samtliga kurser är vetenskapligt baserade och det är viktigt för oss eftersom det finns så mycket åsikter i den här frågan.”

Ulla Albert, NCK

Den som vill gå vidare och lära sig att utbilda sina kollegor kan välja utbildarkursen som även har getts specifikt för hälso- och sjukvården. Där ingår pedagogik och metodik anpassat för utbildning inom området mäns våld mot kvinnor.

– Det handlar bland annat om kunskap om hur man ställer frågor om våldsutsatthet till patienterna och hur man kan utbilda resten av personalen i det.

Föreläsarna på NCK:s kurser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har hög kompetens. De är vanligtvis forskare men det kan även vara utbildade läkare, representanter från olika myndigheter och idéburna organisationer.

– Samtliga kurser är vetenskapligt baserade och det är viktigt för oss eftersom det finns så mycket åsikter i den här frågan, avslutar Ulla Albért.

Fotnot: NCK föreläser även vid grundutbildningar, i första hand vid Uppsala universitet, om mäns våld mot kvinnor.  Det handlar bland annat om sjuksköterske- och läkarutbildningen, jurist- och socionomprogrammet samt för polisen. Centrumet kan även anlitas för utbildningsuppdrag efter förfrågan i mån av tid.

För mer information om kurserna, se utbildningssidorna
Gå direkt till startsidan för en webbkurs om våld

Nationellt metod- och kompetensstöd

Det omfattande metod- och kompetensstöd som NCK byggt upp genom åren går att beställa eller ta del av via webben. Flera av de rapporter som producerats och det informationsmaterial som tagits fram riktar sig särskilt till hälso- och sjukvården.

Bland forsknings- och kunskapsöversikterna märks ”Våld mot äldre kvinnor”, ”Våld i samkönade relationer” och ”Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige”. Rapporten ”Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning” innehåller även två fördjupningskapitel med praktiska råd om kommunikation med våldsutsatta med intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning.

Omslag till rapporten Våld och hälsaDet finns även en handledning för personal inom hälso- och sjukvården som möter flickor och unga kvinnor som drabbas av hedersrelaterad problematik: ”Att möta patienter med oro kring oskuld och heder”.

Rapporten ”Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet och kopplingen till hälsa” innehåller samlad statistik från forskningsprojektet om förekomsten av olika former av våldsutsatthet. I undersökningen ställdes även frågor om den upplevda hälsan.

”Blott du mig älskar” är en film om våld i samkönade relationer. ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar” är två serienoveller om sexuella övergrepp som riktar sig till en ung publik.

Som en följd av två olika regeringsuppdrag har NCK även tagit fram en handbok om omhändertagandet efter sexuella övergrepp och en antologi om att ställa frågan om våld som en del av anamnesen (sjukdomshistorien). Som ett komplement till antologin finns en utbildningsmanual och ett antal korta filmer som visar hur det kan gå till i det praktiska mötet med patienterna.

Du kan läsa mer om detta och se filmerna på temasidan om omhändertagande efter sexuella övergrepp och temasidan om att ställa frågan.

NCK:s material finns att läsa och ladda ner här på webbplatsen. Det mesta går även att beställa från vår beställningssida.