Våldets effekter på hälsan

En kvinna med ljust halvlångt hår och klädd i vita kläder för vårdanställda går i en korridor på ett sjukhus. Längre bort i korridoren skymtar en person klädd i mörka kläder.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att våld har stora effekter på hälsan, både fysiskt och psykiskt. Våldsutsatta kan söka hälso- och sjukvård eller tandvård med akuta skador. Men de kommer även med kroniska besvär som kan vara svårare att koppla till våld.

Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, både på kort och på lång sikt. Akuta skador kan till exempel vara armbrott eller utslagna tänder. Det har även visat sig att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, självskadebeteende och riskbruk av alkohol är vanligare bland dem som utsatts för våld. Det förekommer dessutom diffusa smärttillstånd, yrsel och tarmbesvär.

Studie om hur våld påverkar hälsan

FORSKNING Psykisk och fysisk ohälsa är vanligare bland de kvinnor och män som någon gång har upplevt våld jämfört med resten av befolkningen. Det här visar resultaten från NCK:s studie "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa".

Studien genomfördes genom en frågeenkät som skickades till 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18–74 år folkbokförda i Sverige. I studien ställdes frågor om utsatthet för olika typer av våld – sexuellt, fysiskt och psykiskt. Frågorna rörde tiden före 15 års ålder, åldern 15–17 år, efter 18 års-dagen samt det senaste året. 

NCK:s befolkningsundersökning om kopplingen mellan utsatthet för våld och hälsa

Senast uppdaterad: 2022-12-12