Säkerheten viktig vid behandling av PTSD

Trygghet är viktigt i behandlingen av patienter med diagnosen PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, och som har utsatts för våld. Därför är det betydelsefullt att den som behandlar gör en bedömning av patientens säkerhet samt av riskerna för utsatthet för ytterligare våld, enligt Cecilia Fredlund, ST-läkare vid psykiatriska kliniken i Linköping samt forskare vid Linköpings universitet.

Cecilia Fredlund som har mörkt kort hår, hon bär en svart tröja.Under 2018 var Cecilia Fredlund initiativtagare till ett specialistteam inom den psykiatriska öppenvården i Linköping för patienter med PTSD. Anledningarna var flera, bland annat behövde personalen mer kunskap.

– Vi upplevde att patienterna inte alltid fick rätt diagnos och inte heller tillräcklig hjälp. De flesta känner till diagnosen men har inte alltid en fördjupad kunskap, dessutom finns det stora fördelar med att jobba kring dessa patienter som ett team, säger Cecilia Fredlund.

– Min uppfattning är att vi i Sverige har legat lite efter när det gäller förståelsen av PTSD om man jämför med länder som Nederländerna och USA, i alla fall inom psykiatrin. Det är lätt att tro att PTSD är något som framför allt drabbar personer som varit utsatta för krig eller personer på flykt. Det har länge funnits speciella enheter för dessa personer, men inom psykiatrin tror jag att diagnosen många gånger har missats.

Stor andel med PTSD har varit utsatta för våld

Enligt Cecilia Fredlund drabbas nästan alla någon gång i livet av en traumatisk händelse men, säger hon, det är få som utvecklar PTSD. Trauman kan dock medföra annan typ av psykisk ohälsa.

Av de patienter som får diagnosen PTSD är det en stor andel som har varit utsatta för våld i nära relation.   

– En stor andel av de patienter som vi på teamet träffar har varit utsatta för våld i nära relation, inte minst sexuellt våld. Våld i nära relation, och då inte minst sexuellt våld, innebär ofta en situation där offret har svårt att komma undan eller fly. Situationen i sig gör att personen inte har möjlighet att reagera med fight and flight-reaktion utan i stället reagerar med avstängning, frysreaktion eller dissociation, vilket ökar risken för att utveckla PTSD, säger Cecilia Fredlund.

Behandling lär hjärnan att situationen nu är trygg

För att kunna tillgodogöra sig psykoterapeutisk behandling för PTSD är det viktigt att patienten är trygg, enligt Cecilia Fredlund.

– PTSD kan bättre förstås som en minnesstörning än en ångest-diagnos. PTSD innebär att man har återupplevande från tidigare traumatiska händelser genom bilder, så kallade flashbacks, eller fysiska eller psykiska reaktioner i kroppen som om det händer igen. Detta leder ofta till ett undvikande av situationer som påminner en om händelsen, säger hon.

En stor del av den psykoterapeutiska behandlingen vid PTSD handlar om att lära hjärnan och minnet att situationen nu är trygg och att händelsen är passerad.

– Det är därför viktigast att patienten inte har ett pågående trauma när behandlingen pågår. Behandlaren behöver förstå hur den sociala situationen och patientens liv i övrigt ser ut innan man påbörjar en behandling. 

Ångest vanligt vid PTSD

Det är vanligt med ångest, nedstämdhet, suicidtankar och självskada vid PTSD men det är viktigt att inte bara behandla symtomen utan också bakomliggande orsaker.

 – De vanligaste terapierna som används i Sverige i dag är PE, Prolonged Exposure Therapy, och EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, vilka båda i grunden handlar om exponering för händelsen och att lära hjärnan att händelsen är passerad. Effekten av medicinering är ofta begränsad vad gäller själva PTSD men kan vara nödvändigt för att behandla samsjuklighet, säger Cecilia Fredlund.

Cecilia Fredlund disputerade 2019, i sin forskning undersökte hon hur många unga i Sverige som uppger att de säljer sex och varför de gör det. 

Cecilia Fredlunds avhandling "Adolescents Selling Sex and Sex as Self-Injury" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Intervju i NCK:s kunskapsbank med Cecilia Fredlund om hennes avhandling

Senast uppdaterad: 2022-12-13