”Trauman som upplevs livshotande kan ge psykisk ohälsa”

Forskning visar att posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är vanligt bland patienter Ylva Ginsberg på Socialstyrelsen. Hon har kort, ljust hår och klädd i en svart blus.som har utsatts för våld. För att kunna ge adekvat vård är det viktigt att vara lyhörd och ställa frågor till patienten. Ylva Ginsberg är medicinskt sakkunnig i psykiatri vid Socialstyrelsen.

Vad är PTSD?

– Det är en akut stressreaktion på en händelse som går över till något mer långvarigt. Tidigare ansågs det att ett trauma oftast uppstod främst genom en upplevelse i krig eller av tortyr. Men vi vet i dag att det finns olika former av trauman. Ett trauma uppstår oftast i situationer där man upplever att ens liv är hotat men det är viktigt att komma ihåg att människor reagerar olika. En del kan reagera starkt på vissa situationer, andra inte.

– För att kunna ge adekvat vård är det betydelsefullt att sätta sig in i hur den enskilda patienten upplevde situationen.

Vilka är symtomen på PTSD?

– Enligt de diagnostiska kriterier som ligger till grund för diagnosen så finns det fyra typer av symtom. Ett symtom är att patienten återupplever händelsen i så kallade flashbacks, det är som om händelsen sker igen. Ett annat att patienten undviker sådant som kan påminna om händelsen. Att vara lättskrämd och att hela tiden vara på helspänn kan också kopplas till PTSD. Ett fjärde symtom är nedstämdhet och negativa känslor.

– PTSD påverkar patienten på ett genomgripande sätt med sömnsvårigheter, smärttillstånd och nedstämdhet. Livskvaliteten kan försämras påtagligt.

Vad bör läkare vara uppmärksam på?

– Läkare bör vara uppmärksam på om patienten återkommer flera gånger med många olika diffusa symtom som det inte är tydligt vad de beror på. Då är det viktigt att man frågar ytterligare och försöker att nysta i vad som kan ligga bakom symtomen. Patienter som är utsatta för våld kan utveckla symtom på PTSD.

– Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom kan det diagnostiska intervjuverktyget MINI användas. Verktyget hjälper till i arbetet med att göra en strukturerad genomgång av patientens symtom.

Vilken behandling rekommenderas?

– I första hand rekommenderas traumafokuserad kognitiv beteendeterapi med exponering. I andra hand läkemedel. Det kan vara så att patienten inte klarar av att i behandling med KBT gå igenom och titta närmare på det som har hänt och då kan det vara bra att invänta patienten samt även att ge läkemedel.

Fakta

Internationell forskning har visat att posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är en av de vanligaste psykiatriska konsekvenserna av utsatthet för våld i nära relation. Studier visar signifikant högre andel PTSD bland kvinnor som utsatts för våld i nära relation, mellan 31 till 84 procent, än bland kvinnor i allmänhet. Källa: ”Intimate Partner Violence, PTSD, and Adverse Health Outcomes” Dutton et al. (2006)

Internationell forskning visar även att utsatthet för sexuellt våld av en partner riskerar att skapa en högre allvarlig grad av PTSD-symtom. Det finns även studier som visar att den som utsätts för psykologiskt våld har en större risk att få PTSD än den som är utsatt för fysiskt våld.  Källa: ”Intimate Partner Violence, PTSD, and Adverse Health Outcomes” Dutton et al. (2006)

Forskningsstudien ”Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa” (NCK, 2014) innefattade formuläret PTSD Checklist (PCL) bestående av 17 frågor om aktuella symtom (senaste månaden) som kan tyda på PTSD. En person som omslaget till rapporten Våld och hälsa som är rött med en illustration som visar olika ansikten.svarar ja på minst nio av dessa frågor bedöms ha betydande PTSD-symtom, vilket är starkt kopplat till den kliniska diagnosen post-traumatiskt stressyndrom.

Av de svarande i befolkningsundersökningen uppvisade totalt åtta procent symtom som kan tyda på PTSD, elva procent bland kvinnor och sex procent bland män. Bland både kvinnor och män som varit utsatta för allvarliga sexuella övergrepp i barndomen eller i vuxen ålder var PTSD-symtom cirka tre till fem gånger vanligare än bland andra. Bland de kvinnor som utsatts för allvarligt fysiskt våld i sitt vuxna liv uppgav nästan en tredjedel aktuella tecken på PTSD-symtom.

Enligt webbplatsen ”Nationella vård- och insatsprogram” som utvecklats av Sveriges kommuner och regioner är förekomsten av PTSD bland vuxna uppskattad till cirka 5 procent. Bland unga är den uppskattad till 1,5–5 procent. Cirka tio procent av de som blivit exponerade för potentiellt traumatisk händelse uppvisar symtom av sådan svårighetsgrad och grad av funktionsbegränsning att diagnosen PTSD ställs. Det kan uppkomma när som helst efter traumat, men i de flesta fall inom några månader.

Livskvaliteten blir tydligt påverkad av PTSD och även funktions- och aktivitetsförmågan. Det leder till begränsningar för individen i skolan, arbetslivet och privat.

Socialstyrelsen anger i ”Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom” att de flesta som varit med om traumatiska händelser har övergående symtom och inte utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. Källa: Nationella vård- och insatsprogram som utvecklats av Sveriges kommuner och regioner.

SKR:s nationella vård- och insatsprogram

Senast uppdaterad: 2022-04-06