NCK:s kurser främjar livslångt lärande

2022-08-16

Universitet och högskolor har sedan juni 2021 ett lagstiftat uppdrag att främja livslångt lärande. NCK ger sedan många år tillbaka kurser som vänder sig till yrkesverksamma och som syftar till att utveckla yrkesverksammas kunskap och kompetens, helt i linje med lagen.

Ulla Albert som har ljus page, glasögon och är klädd i en vit kort jacka.

2019 lanserade regeringen samverkansprogrammet ”Kompetensförsörjning och livslångt lärande” för att hitta lösningar på samhällsutmaningar och för att bidra till svensk konkurrenskraft. Det livslånga lärandet sätter fokus på vuxnas behov av att hela livet utveckla sin kompetens för att kunna följa med i förändringar i samhället. 2021 ändrades högskolelagen, därmed fick högskolorna ett lagstiftat uppdrag att främja livslångt lärande.

Samtidigt pågår arbetet med en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor under tioårsperioden 2017–2026. Den nuvarande åtgärdsplanen för strategin anger bland annat att yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver ytterligare kompetens för att kunna ge ett adekvat bemötande och omhändertagande av våldsutsatta. Sedan några år tillbaka är kunskap om våld obligatoriskt på en rad program på universitet och högskolor.

NCK:s universitetskurser på grund- och avancerad nivå samt genom kunskapsstöd för universitets- och högskolelärare möter dessa krav på flera olika sätt.  

– NCK:s kurser bidrar till att samhället ska nå de uppsatta målen om att förebygga och bekämpa våld. Kunskapen ger redskap i arbetet, säger Ulla Albért, chef för utbildningsenheten på NCK.

Ulla Albért välkomnar det ökade intresset för livslångt lärande.

– Forskningen går hela tiden framåt och inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer går den framåt med stormsteg. Både yrkesverksamma och politiker behöver ta del av ny kunskap för att hålla sig uppdaterade, säger Ulla Albért.

Mer kunskap behövs när samhället förändras

Att vuxna fortsätter att utbilda sig är egentligen inget nytt. Sverige har legat långt framme med livslångt lärande om man ser till den folkbildning som tog fart för snart 200 år sedan, säger Ulla Albért.

– Man såg att befolkningen behövde ha kunskap i en tid av utveckling. Bildningen var kopplad till demokratiprocesser och mänskliga rättigheter. Vi befinner oss också i en tid i förändring. Fortbildning behövs för att vi ska kunna fullgöra våra arbetsuppgifter när yrken förändras. Sedan är det ju också stimulerande att få ny kunskap, säger Ulla Albért. 

En mer genomgripande process när vuxna lär sig nytt

Den som ska undervisa vuxna behöver ha förståelse för att lärprocessen är annorlunda för äldre i jämförelse med den hos barn och unga. Processen är också mer genomgripande för vuxna.

– När man lär sig nytt som vuxen associerar man till det som man redan kan och har erfarenhet av. Vuxna behöver bearbeta den tidigare förvärvade kunskapen i relation till den nya och det kräver mycket reflektion och tid samt en trygg miljö. Men det handlar inte om att byta ut ”gammal” kunskap utan snarare om att transformera och vidareutveckla den, säger Ulla Albért.

Enligt Ulla Albért är det också viktigt att den vuxna studenten får syn på sina egna attityder och synsätt samt lär sig att se skillnaden mellan uppfattningar och vetenskapligt förankrad fakta. I synnerhet när det kommer till att lära sig om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer eftersom en del kan uppleva kunskapsområdet som provocerande. Undervisningen och ämnet kan även väcka personliga erfarenheter till liv.

– Läraren behöver vara noga med att undervisningen utgår från vetenskaplig forskning och samtidigt respektera att det finns erfarenheter och uppfattningar som kan bli utmanade i undervisningssituationen. Att då använda sig av metoder som reflektion och kritisk granskning av uppfattningar kan främja lärandet, säger Ulla Albért.

Våldsutsatta står i centrum för kunskapen

En utmaning för universitetens arbete med ett livslångt lärande är hur de ofta mycket teoretiska ämnena ska omsättas i praktiken i de yrkesverksammas vardag. För NCK är det en grundläggande utgångspunkt att kunskapen måste komma till nytta – det är de våldsutsattas situation som står i centrum.

– I NCK:s kurser har vi alltid arbetat med konkreta uppgifter hämtade från verkliga situationer för att kunskapen ska kunna omsättas inom exempelvis socialtjänsten eller vården. Kursdeltagarna delar också med sig av sina praktiska erfarenheter med varandra under kursens gång och då är samtalet en viktig metod för lärandet, säger Ulla Albért.   

NCK:s utbildningar


Fakta


  • NCK ger universitetskurser för yrkesverksamma och studenter på både grund- och avancerad nivå.

  • NCK ger även uppdragsutbildningar samt arrangerar kostnadsfria NCK-dagar för yrkesverksamma som både ger en introduktion till kunskapsområdet och fördjupning.

  • Regeringens samverkansprogram ”Kompetensförsörjning och livslångt lärande” samlade representanter från näringslivet, akademierna, det civila samhället och den offentliga sektorn på kommunal, regional och nationell nivå. Arbetet utgick från arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens och bättre förutsättningar för arbetstagare att kontinuerligt utveckla sin kompetens.

  • Den 1 juli 2021 ändrades högskolelagen och Sveriges lärosäten fick ett tydligare uppdrag vad gäller livslångt lärande.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07