Webbkurs ger ökad kunskap om våld

2023-05-29

För att ta reda på vilket stöd Webbkurs om våld ger till medarbetare som möter våldsutsatta i sitt dagliga arbete har en studie gjorts av forskare vid Stockholms universitet.

person gör webbkurs om våld

Webbkurs om våld, som lanserades 2016, har utvecklats av NCK tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Sedan starten har webbkursen haft fler än 140 000 användare.

Anita Hussénius
Foto: Mikael Wallerstedt

– Det finns en stor efterfrågan på kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom flera verksamheter i samhället. Det är viktigt för oss i vårt nationella uppdrag att veta hur Webbkurs om våld uppfyller våra uppsatta mål och förväntningar om kunskapsutveckling, säger Anita Hussénius, föreståndare vid Nationellt centrum för kvinnofrid.

Studien är gjord av Sibel Korkmaz, lektor i socialt arbete och Peter Andersson, lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Syftet är att få en bild av hur Webbkurs om våld, har ökat användarnas kunskaper om våld och påverkat deras dagliga arbete. Men även hur kursen kan ha bidragit till utveckling av arbetet mot våld på organisatorisk nivå och samverkan med andra verksamheter.

Sibel Korkmaz– Webbkursen upplevdes överlag positivt och kan hjälpa enskilda medarbetare framåt i sitt arbete, berättar Sibel Korkmaz. Det framkom även konstruktiva kommentarer om behov av utveckling av kursen. Det var särskilt uppskattat under pandemin att erbjuda en helt digital utbildning som är lättillgänglig och fri för alla verksamheter att nyttja.

Ett före och efter genomförd kurs

Resultatet visar att användarna har fått en ökad kunskap om våld. De upplever en positiv utveckling i sin professionella roll både som enskild medarbetare och i samverkan med andra i verksamheten. Den ökade kunskapen kan leda till att medarbetarna känner sig tryggare i att ställa frågor om våld.

– Hos respondenterna fanns ett tydligt före och efter att de hade genomgått webbkursen, fortsätter Sibel Korkmaz. Majoriteten av användarna hade fått en ökad kunskap om våldets omfattning och normaliseringsprocessen. De upplevde en större nyanserad förståelse om vad våld kan vara och vilka konsekvenser det kan leda till. Dock önskades ett vidare perspektiv i kursen vad gäller barn, förövare och funktionsvariationer.

På organisatorisk nivå visade studien att webbkursen hade gjort ett mindre avtryck. Efter avslutad webbutbildning är det viktigt att ledningen för verksamheterna tar ansvar, följer upp och implementerar arbetet mot våld i den dagliga verksamheten. Det framkom även en önskan från deltagarna om att få ytterligare verksamhetsspecifik fortbildning.

Peter Andersson
Foto: Rickard Kihlström

– Det fanns en önskan hos respondenterna om tydligare förankring i verksamheterna om arbetet kring våld, säger Peter Andersson. Flera uttryckte behov av organiserad uppföljning, en avsaknad av kollegial struktur och känsla av ensamhet i sitt arbete med våld. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att underhålla arbetstagarnas kunskap efter avslutad webbkurs.

Webbkursen används inom flera yrkesgrupper, de största är socialtjänsten och hälso- och sjukvård. Sibel Korkmaz menar att det är viktigt att kunskap om våld finns brett i samhället.

– Våldsutsatta finns överallt, även om socialtjänsten har det lagstadgade ansvaret att stötta våldsutsatta så finns det förutsättningar för andra verksamheter att åtminstone upptäcka våldet och då kan webbkursen om våld fungera som en bra introduktion. Ju högre kunskap om våld i flera yrkesgrupper, desto bättre förutsättningar finns för att motverka våldet på en bred front och större chans att faktiskt lyckas.

Webbkursens webbsida
Mer information om Webbkurs om våld

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07