NCK utvecklar modellkurs för universitetslärare

2018-12-04

Under hösten har NCK påbörjat arbetet med att utveckla en modellkurs för universitetslärare på de sju program där kunskap om mäns våld mot kvinnor sedan i somras är obligatorisk. Vid två tillfällen har programansvariga från Uppsala universitet och Karolinska Institutet bjudits in till NCK.

Bild på kursmaterial i utbildningssalen.Det var första juli i år som examensordningarna i högskoleförordningen för sjuksköterske-, tandläkar-, fysioterapeut-, socionom-, läkar-, jurist och psykologprogrammet ändrades. Sedan dess ska mäns våld mot kvinnor ingå som en obligatorisk del i undervisningen vid dessa program och examineras.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklar NCK och Uppsala universitet nu en modellkurs för universitetslärare. Det sker i samarbete med representanter för berörda program vid Uppsala universitet samt tandläkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Frågan är högt prioriterad av universitetsledningen och det finns även ett stort intresse från studenthåll.

Under hösten bjöd NCK in programansvariga till en inledande kurs om att utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt implementering av kursmålet.

– Det finns en stor kompetens när det gäller de här frågorna vid Uppsala universitet och några program har redan haft så kallade strimmor*. Det vi gör nu är att vi funderar över hur vi kan utveckla undervisningen med kursmål och examinationer på ett bra sätt, berättar Ulla Albért, t f utbildningschef vid NCK.

20 års erfarenhet

Vid det första kurstillfället i november månad fick de programansvariga en beskrivning av regeringsuppdraget och NCK:s roll. NCK har över 20 års erfarenhet av att utbilda om våld och det är den långa erfarenheten som arbetet baserar sig på. Dessutom fick deltagarna information om kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor.

– Vi vill skapa oss en överblick av hur det ser ut vid deras program idag, men också inspirera varandra när det gäller hur man kan arbeta. De har även i uppgift att göra en beskrivning av hur de vill utveckla undervisningen framöver och vilken fortbildning som kan behövas. I framtiden måste det vara ordinarie lärare som undervisar studenterna om mäns våld mot kvinnor på respektive program och universitet, förklarar Ulla Albért.

Programmen har kommit olika långt

Charlotte Urell, programsamordnare för fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet, var en av dem som deltog under dagen.

– Jag sitter även med i högskolegruppen för fysioterapeutprogrammen i Sverige där vi har diskuterat det här på nationell nivå. Vi är alla övertygade om att det är oerhört bra om blivande och yrkesverksamma fysioterapeuter får utbildning och kunskap om att ställa rätt frågor till patienterna och att även visuellt uppmärksamma tecken på våldsutsatthet.

Idag ingår väldigt lite kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i fysioterapeutprogrammet vid institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet.  Men Charlotte Urell ser möjligheten att utveckla samarbetet med bland annat sjuksköterskeprogrammet på Uppsala universitet som kommit betydligt längre.

– Det vore fantastiskt om vi kunde samverka kring detta på medicinska fakulteten och därmed skapa en god grund för alla våra studenter att stå på när de kommer ut i arbetslivet, säger hon.  

Viktigt med implementering

Professor Gun Heimer, NCK:s chef, var en av föreläsarna under dagen. Hon betonar att förändringen av examensordningarna i högskoleförordningen är ett stort steg framåt. Men för att nå önskat resultat måste även implementeringen ske på ett bra sätt.

– Det är inspirerande att se vilket stort engagemang som de programansvariga visat för den här frågan. Ytterst är det de olika universiteten och högskolorna runt om i Sverige som själva måste utforma den undervisning som kommer att bedrivas inom området. Det vi kan göra är att dela med oss av vår erfarenhet och expertkunskap, säger professor Gun Heimer.

De samlade erfarenheterna från höstens arbete kommer nu att ligga till grund för den modellkurs för universitetslärare om att utbilda om mäns våld mot kvinnor som NCK tar fram.

*Strimmor innebär att undervisning inom området skett återkommande vid flera olika tillfällen under utbildningen vid bland annat sjuksköterskeprogrammet.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01