2020 – ett rekordår för webbkursen om våld

2021-01-29

Under 2020 ökade antalet nya användare av webbkursen om våld med 78 procent jämfört med 2019. I februari 2021 hade totalt 80 000 gått kursen. En anledning tros vara att efterfrågan på digital utbildning ökat under pandemin. Att flera arbetsgivare har beslutat att göra utbildningen obligatorisk för anställda har också gett effekt.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna ”Webbkurs om våld” för fyra år sedan. Kursen, som är kostnadsfri och öppen för alla, ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Pandemin påverkar

De senaste åren har kursen haft cirka 14 000 nya användare varje år men under 2020 var det drygt 26 000 som registrerade sig.

–  Att det redan fanns en digital utbildning om våld att använda när pandemin kom och samhället gick över till distansarbete och digital undervisning spelar säkert in, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

En av de grupperna som ökar mest bland användarna är studenter. Webbkursen används av lärare både på gymnasie- och högskolenivå. 2018 ändrades högskoleförordningen och ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är nu obligatoriskt på åtta olika grundutbildningar, vilket har bidragit till att webbkursen används allt mer i undervisning.

Beslut av arbetsgivare

En annan anledning till ökningen tros vara att enskilda arbetsgivare och chefer har tagit beslut om att alla anställda ska gå webbkursen om våld.

– NCK gjorde under våren 2020 en användarundersökning och där angav 62 procent att de blivit uppmanade att gå kursen, säger Annika Engström.

Karlskrona kommun har beslutat att samtliga drygt 6000 anställda ska gå kursen som en del i ett politiskt beslut om att stärka civilsamhälle och myndigheter i arbetet mot våld. Satsningen startade 2019.

– Vi började med att chefer och HR-personal fick en heldagsutbildning. Det var viktigt att se till att de har kunskap för att kunna fånga upp frågor när medarbetare börjar gå webbkursen. Cheferna ska även kunna ta upp frågor om våld på medarbetarsamtal, säger Eva Dahlberg, folkhälsostrateg på Karlskrona kommun.

Hittills har 1650 personer gått kursen, bland annat skolpersonal som har haft den som en del av en studiedag.

– Det är flera verksamheter som har efterfrågat utbildning inom området och välkomnat satsningen, bland annat äldreomsorgen, säger Eva Dahlberg.

I samband med utbildningarna har kommunen även beställt informationsmaterial om Kvinnofridslinjen så att det finns tillgängligt inom olika verksamheter.

Utbildningssatsningen är beräknad att ta tre år men arbetet slutar inte där.

– Vi måste se till att fylla på med kunskap, det kommer ju hela tiden ny personal som också ska utbildas. Därför är det bra att beslutet finns i kommunens styrdokument och då är en del av organisationen, säger Eva Dahlberg.

Polismyndigheten satsar

Även inom Polismyndighetens Region Mitt har webbkursen blivit obligatorisk för alla anställda. Beslutet togs hösten 2020.

– Beslutet är ett led i att Polisen gör en satsning på särskilt utsatta brottsoffer. Det har varit tydligt från rikspolischef Anders Thornberg och ner i organisationen att det är ett lika viktigt område som grov organiserad brottslighet, säger Emelie Petersson, gruppchef på regionkansliet Region Mitt som har ansvar för utbildningssamordning.

Att kommunikationen har varit så klar har gjort det enkelt att genomföra satsningen säger Emelie Petersson. Även personal som inte sysslar med brottsutredning ska gå webbkusrsen om våld.

– Det ligger ju närmare till hands för vissa att gå kursen, till exempel utredare, men tanken är att alla ska ha en medvetenhet kring frågorna.

Sedan slutet av mars har 1500 personer inom Polisregion Mitt gått kursen.

– Vi kommer att göra en uppföljning till våren men det jag har fått höra hittills är att den är lättillgänglig, den har ett bra upplägg och man kan gå den när man har tid, säger Emelie Petersson.

Webbkursen har sedan starten utvecklats och uppdaterats och det är ett arbete som fortskrider.

– Vi arbetar just nu på att uppdatera en del av expertfilmerna. Användarundersökningen har även visat på olika önskemål, som mer yrkesspecifik information och fler översättningar till engelska vilket också kommer längre fram, säger Annika Engström.

Webbkursens webbplats

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2023-07-10