Regeringsuppdrag om Kvinnofridslinjen klart

2021-04-28

l slutet av mars redovisade NCK ett regeringsuppdrag om att driva, stärka och utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. I uppdraget ingick även att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen.

Regeringsuppdraget, som NCK fick i april 2020, gjorde det möjligt att förstärka bemanningen på stödtelefonen. Kvinnofridslinjen har haft en tydlig ökning av antalet samtal sedan hösten 2017. Sedan dess har antalet besvarade samtal ökat med 56 procent. Under 2020 besvarade Kvinnofridslinjen sammanlagt 46 723 samtal, vilket är i snitt 128 samtal per dygn. En orsak till trenden tros vara en kombination av att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation uppmärksammas mer i samhället och att allt fler känner till Kvinnofridslinjen.

– En avgörande anledning till ökningen tror vi var #metoo under hösten 2017. Det sänkte tröskeln för att berätta om sina upplevelser. Det blev inte lika tabubelagt att prata om det, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.

I uppdraget ingick även att utveckla och stärka verksamheten med särskilt fokus på kvinnor och flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer och kvinnor som befinner sig i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Under året har därför extra satsningar gjorts för att förbättra stödet och tillgängligheten och för att öka kännedomen hos dessa grupper.

– Många grupper är särskilt svåra att nå genom våra vanliga kanaler. Därför har vi under året tagit fram mer informationsmaterial på andra språk och försöker hitta mer effektiva sätt att nå ut till kvinnor som inte talar svenska. Detsamma gäller många kvinnor som befinner sig i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

2020 präglades av Coronapandemin. Att vara hänvisad mer till hemmet kan innebära att det blir svårare att söka hjälp för den som är våldsutsatt, då förövaren har möjlighet till större kontroll. Många myndigheter har under pandemin samarbetat för att göra det enkelt att hitta information om stödlinjer och där har även Kvinnofridslinjens telefonnummer och webbadress funnits med.

– I dessa tider har det blivit tydligt hur viktigt det är att det finns information om Kvinnofridslinjen på många ställen. Alla insatser, från annonser till uppmärksamhet i medier till spridning av informationskort är betydelsefulla, säger Åsa Witkowski.

Ytterligare en förbättring som genomförts handlar om samtalsstatistiken. Från och med 2021 kan personalen även registrera hur många samtal som har handlat om ekonomiskt våld. Förbättringen har gjorts efter en rekommendation av Europarådets expertgrupp, Grevio, som gjort en genomlysning av Sveriges arbete med Istanbulkonventionen.

– Det ger ett bättre underlag för att se vilka söker stöd hos Kvinnofridslinjen. Men det är viktigt att veta att samtalen är anonyma och det gäller naturligtvis även all statistik, säger Åsa Witkowski.

Redovisning av regeringsuppdraget

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01