Det här är Nationellt centrum för kvinnofrid

Bild på NCK:s lokaler i Uppsala.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. För att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn är kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser nödvändig. NCK:s uppdrag är att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, forskning och kunskapssammanställning. Verksamhetsområdet utökades 2008 till att även omfatta våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. NCK driver Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 på regeringens uppdrag. 

Organisation

Organisationsskiss NCKNationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala är uppdelat i en universitetsdel inriktad på forskning, utbildning och information samt en klinisk del med praktiskt inriktad verksamhet. Här arbetar ett 50-tal personer med en rad olika professioner.

NCK:s universitetsdel sorterar under Uppsala universitet. Enheten är placerad direkt under rektor och föreståndare är professor Gun Heimer. Patientverksamheten vid NCK har Region Uppsala som huvudman och ligger direkt under sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset. 

Hela verksamheten är samlad i gemensamma lokaler på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid NCK:s universitetsdel finns utbildningsenheten, enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov (KAF), informationsenheten och kunskapsbanken. I NCK:s kliniska del, kvinnofridsenheten, ingår Kvinnofridsmottagningen och stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

På NCK arbetar utbildare, informatörer, administratörer, projektledare, utredare, forskare, experter, läkare, sjuksköterskor och socionomer.

Referensrådet

Ordförande: Gun Heimer, professor, föreståndare för NCK
Ledamöter: Margareta Fahlgren, professor, Vivianne Macdisi, landstingsråd, Fred Nyberg, professor, Annika Qarlsson, riksdagsledamot, Tony Hansson, kanslichef för kansliet för medicin och farmaci.

Gruppbild på det vetenskapliga rådet.
NCK:s vetenskapliga råd: Fr v Henrik Belfrage, Gun Heimer, Tommy Andersson,
Anna Berglund och Görel Granström.

Vetenskapligt råd

Ordförande: NCK:s föreståndare, professor Gun Heimer.
Ledamöter: NCK:s vetenskapliga råd består av disputerade forskare med lång erfarenhet av ämnesområden som har stor betydelse för NCK:s verksamhet. Ledamöter är Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Mittuniversitetet, Tommy Andersson, docent i psykologi vid institutionen för socialt arbete på Umeå universitet, Anna Berglund, med dr och överläkare i gynekologi, Görel Granström, docent vid juridiska institutionen på Umeå universitet.

Kontaktuppgifter till NCK:s stab

Föreståndare: Gun Heimer, överläkare, professor och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid
Enhetschef: Åsa Witkowski, 018-611 28 01
Administratör: Marie Lindström, 018-611 27 93
Webbkoordinator/projektledare: Annika Engström, 018-611 99 24, 070-167 92 44
Experter: Anna Berglund, Annika Björck

All personal vid NCK