NCK:s regeringsuppdrag

Nationellt centrum för kvinnofrid får regelbundet uppdrag av regeringen. Här hittar du regeringsuppdragen som NCK fått. 

Uppdrag angående en förstudie om införande av ett för EU harmoniserat telefonnummer för våldsutsatta i Sverige (Arbetsmarknadsdepartementet: A2023/01355)

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) har i uppdrag att genomföra en förstudie avseende att på nationell nivå införa ett för EU harmoniserat telefonnummer för personer som har utsatts för könsrelaterat våld.Uppsala universitet ska senast den 10 januari 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet). 

Regeringsuppdrag om förstudie om införande av ett för EU harmoniserat telefonnummer för våldutstta i Sverige (pdf)


Uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer och analysera behov av insatser (Arbetsmarknadsdepartementet: A2023/01065)

Nationellt centrum för kvinnofrid har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer samt göra en analys av behov av insatser, och föreslå insatser, riktade till såväl målgruppen som berörda yrkesgrupper.

Regeringsuppdrag tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten om att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld (pdf)


Uppdrag om nationellt telefonstöd till våldsutsatta
(Arbetsmarknadsdepartementet A2021/02054)

Pågående uppdrag
Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) har fått i uppdrag av regeringen att starta en pilotverksamhet som ska tillhandahålla en nationell stödtelefon som riktar sig till män som utsatts för våld i nära relation. I uppdraget ingår även att erbjuda en motsvarande stödtelefon för icke-binära personer och personer med transerfarenhet.

Regeringsuppdrag om nationellt telefonstöd till våldsutsatta (pdf)

Redovisning av regeringsuppdrag om nationellt telefonstöd för våldsutsatta (A2021/02054) (pdf).


Fortsatt utveckling av Kvinnofridslinjen 2021 (Arbetsmarknadsdepartementet A2021/02662, A2021/02621 (delvis))


Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) får under 2021 använda
20 000 000 kronor för att med anledning av den ökande mängden samtal stärka och utveckla arbetet med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta och i övrigt tillse att våldsutsatta som söker hjälp får stöd.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder (pdf)

Redovisning av uppdrag att stärka och utveckla arbetet med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta och i övrigt tillse att våldsutsatta som söker hjälp får stöd (A2021/00509, A2021/00505 (delvis))


Fortsatt utveckling av Kvinnofridslinjen 2020 (Arbetsmarknadsdepartementet A2020/00866/JÄM)

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) får använda 10 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 27 juni 2019 (A2019/021272/JÄM) stärka och utveckla arbetet med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta m.m.

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder (pdf)

Redovisning av uppdrag att stärka och utveckla den nationella stödtelefonen för våldsutsatta (A2020/00866/JÄM) (pdf) 


Lärarhandledning till och distribution av serienoveller om sexuella övergrepp (Arbetsmarknadsdepartementet A2020/02380)


Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) får använda 1 500 000 kronor för att framställa och distribuera lärarhandledningar till två serienoveller om sexuella övergrepp som tagits fram av NCK i tidigare regeringsuppdrag (Ju2007/2177). I uppdraget ingår även nytryck och spridning av serienovellerna.

Ändring av regleringsbrev for budgetåret 2020 avseende anslag 3: 1 Särskilda jämställdhetsåtgärder (pdf)

Redovisning av uppdrag att framställa och distribuera lärarhandledningar till serienoveller om sexuella övergrepp (A2020/02380) (pdf) 


Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. (S2020/01591/SOF) (delvis)


Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020–2022 fördela medel för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Socialstyrelsen ska även tillhandahålla och kvalitetssäkra kunskaps- och metodstöd, så kallat kompetensstöd.

Uppsala universitet (NCK) får i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen vidareutveckla och erbjuda kompetensstöd avseende våldsutsatta vuxna med fokus på webbaserat stöd för berörda yrkesverksamma. Arbetet ska underlätta genomförandet av kunskap och stimulera ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Regeringsuppdrag om att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. (pdf)


Uppdrag att stärka och utveckla den nationella stödtelefonen för våldsutsatta m.m. (A2019/021272/JÄM)

Regeringen uppdrar till Uppsala universitet att fortsatt driva, stärka och utveckla verksamheten med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, särskilt med avseende på kvinnor och flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer eller som befinner sig i prostitution eller människo­handel för sexuella ändamål. Dessa grupper omfattas av den nationella strategin for att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 
2016/17:10).

Uppsala universitet ska även lämna förslag på hur verksam­heten med den nationella stödtelefonen kan utvecklas till att också omfatta våldsutsatta män och pojkar samt personer som identifierar sig på annat sätt än som kvinna eller man, flicka eller pojke. Detta ska inkludera en bedöm­ning av vilka delar av förslaget som kan genomföras inom befintliga kostnadsramar samt en bedömning av de kostnader som eventuella övriga förslag gällande utvecklingen skulle medföra. Uppsala universitet ska vidare verka för ökad kännedom om den nationella stödtelefonen och följa upp utvecklingen av vilka målgrupper som vänder sig till stödtelefonen. 

Uppsala universitet ska i genomförandet av dessa delar av uppdraget inhämta synpunkter från Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötlands Iän, Statens skolverk och Rikskriscentrum. 

Regeringsuppdrag om att stärka och utveckla den nationella stödtelefonen för våldsutsatta m.m. (pdf)

Redovisning av regeringsuppdrag om att stärka och utveckla den nationella stödtelefonen för våldsutsatta m.m (pdf)


Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor (S2018/03930/FST delvis) 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att samordna en särskild satsning för att erbjuda främst socialtjänstpersonal utbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är de behov som bland annat påtalats i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter, och behov kopplade till våld och sexuella övergrepp mot exempelvis äldre kvinnor.

Satsningen som ska pågå under 2018 omfattar utbildningsinsatser och en gemensam nationell samling. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) och länsstyrelserna.

Regeringsuppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor (pdf)


Uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (S2018/01831/JÄM delvis)

Pågående uppdrag
Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Uppsala universitet där NCK finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta.

Regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (pdf)


Uppdrag att ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag om våld mot hbtq-personer

I regleringsbrevet till Uppsala universitet för 2017 fick NCK i uppdrag att ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag om våld i samkönade relationer och annat våld mot hbtq-personer. Underlaget skulle fokusera på unga bisexuella kvinnor, transpersoner som utsätts för partnervåld och unga hbtq-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Som ett resultat av uppdraget har NCK tagit fram rapporten "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" (NCK-rapport 2018:1). Rapporten har utformats som ett komplement till "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (NCK-rapport 2009:2) som publicerades 2009.

Publikation: "Våld mot hbtq-personer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (Nationellt centrum för kvinnofrid 2018) fulltext i kunskapsbankens databas


Uppdrag att ta fram ett nationellt webbstöd för hälso- och sjukvården samt tandvårdens arbete mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn (S2011/11337/FST, S2016/0063/FST delvis)

NCK har i samverkan med Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att under 2016–2018 ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. I detta uppdrag ingår att utveckla och sprida webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården på nationell och regional nivå.

Det nationella kompetensstödet ska lyfta fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information från Socialstyrelsen och NCK om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården och tandvården. Det kallas webbstöd för vården och lanserades våren 2018.

Sammanfattning av förstudie från hösten 2016 om webbstöd för vården (pdf)

Sammanfattning av förstudie från hösten 2017 om webbstöd för vården, fokus tandvård (pdf)

Regeringsuppdrag om att ta fram ett nationellt webbstöd för hälso- och sjukvården samt tandvårdens arbete mot våld i nära relationer (pdf)

Gå direkt till webbstöd för vården på NCK:s webbplats


Uppdrag att producera en webbkurs om våld (S2015/04805/FST)

I september 2015 beslutade regeringen att Socialstyrelsen fick använda en miljon kronor av utvecklingsmedel för att i samverkan med länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet ta fram en webbaserad basutbildning inom området våld i nära relationer till stöd för kommunernas kompetensutveckling.

NCK fick uppdraget att producera webbkursen av Socialstyrelsen. Syftet är att höja kunskapsnivån i kommunerna och stärka personal som möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Webbkursen lanserades den 20 september 2016 och den är kostnadsfri och tillgänglig för alla att använda. Länsstyrelserna ansvarar för att implementera webbkursen regionalt och det arbetet fortlöper.

Gå direkt till Webbkurs om våld


Uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

2011 fick NCK i uppdrag av regeringen att under en fyraårsperiod utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM). Uppdraget syftade till att kvalitetssäkra det stöd som Kvinnofridslinjen ger till de våldsutsatta och att nå ut till fler av dem som utsätts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp. Arbetet omfattade utveckling av det tekniska stödet för telefonrådgivningen, kvalitetssäkring av samtalen, utbildning av personalen samt informationsinsatser.

Uppdraget löpte 2011–2014 och slutredovisades till Utbildningsdepartementet den 1 april 2015. 

Redovisning av uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra Kvinnofridslinjen (pdf)


Uppdrag att utvärdera utbildningssatsningar om mäns våld mot kvinnor (U2011/5671/JÄM)

År 2011 fick NCK i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera utbildningssatsningar som genomförts inom ramen för regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (2007/08:39) och Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (2009/10:229).

Uppdraget slutredovisades den 15 mars 2013.

Redovisning av uppdrag att utvärdera utbildningssatsningar om mäns våld mot kvinnor (pdf)


Handledning om stöd till flickor och kvinnor som drabbas av hedersproblematik

2010 fick NCK regeringens uppdrag att ta fram och sprida en handledning om stöd till flickor och unga kvinnor som drabbas av hedersproblematik. Handledningen skulle vara specifikt utformad för hälso- och sjukvården och röra bemötandet av de flickor och kvinnor som söker hjälp för att få intyg på att de inte har haft samlag eller för rekonstruktion av den så kallade "mödomshinnan" (hymen).

Uppdraget redovisades 30 juni 2011.

NCK-rapport: "Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder" (Nationellt centrum för kvinnofrid 2011), fulltext i kunskapsbankens databas


Regeringsuppdrag inom ramen för regeringens handlingsplan

I Regeringens handlingsplan från 2007 för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (pdf)(skrivelse 2007/08:39) tilldelades NCK tre uppdrag: 

 1. Utvidgning av uppdrag att utveckla program för omhändertagande av sexualbrottsoffer
  NCK:s webbsidor om Omhändertagande av offer för sexuella övergrepp
 2. Informations- och kunskapsspridning om frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
  Utökat uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck
  Utökat uppdrag om våld i samkönade relationer
 3. Metoder för att upptäcka förekomst av våldsutsatthet
  NCK:s webbsidor om att ställa frågan om våld

Nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott

Februari 2007 fick NCK av Justitiedepartementet uppdraget att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott (Dnr Ju 2007/2177/KRIM).

NCK:s webbsidor om Omhändertagande av offer för sexuella övergrepp


Förordning (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor

Augusti 2006 kom förordningen om att det vid Uppsala universitet ska finnas ett nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor. 
Förordningen om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor.

Senast uppdaterad: 2023-11-22