Utökat uppdrag om våld i samkönade relationer

År 2008 utökades NCK:s verksamhetsområde till att även omfatta våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld, och inom ramen för regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) avsattes särskilda medel för detta. Uppdraget slutredovisades i december 2010.

Åtgärder

För att fullfölja det utökade regeringsuppdraget har NCK vidtagit åtgärder inom fyra olika områden: kartläggningar och kunskapsöversikter, symposium och seminarier, kunskapshöjande åtgärder samt informationskampanjer.

Kunskaps- och forskningsöversikt
Våld i samkönade relationer är ett förhållandevis outforskat område och antalet svenska studier är litet. Som ett första steg i arbetet med regeringsuppdraget genomförde NCK en kunskaps- och forskningsöversikt om våld i samkönade relationer som publicerades hösten 2009. Kunskapsöversikten ligger till grund för NCK:s fortsatta arbete med våld i samkönade relationer.

Publikation: "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (Nationellt centrum för kvinnofrid 2009) fulltext i kunskapsbankens databas

Utbildningsfilmen "Blott du mig älskar"
NCK initierade produktionen av en utbildningsfilm som behandlar våld i samkönade relationer. Till filmen hör även ett pedagogiskt material. 

Hela utbildningspaketet är framtaget med forskning om våld i nära relationer som grund och är ett pedagogiskt verktyg för att höja kunskapen om den komplexa problematik som omgärdar våld i samkönade relationer och förbättra bemötandet av våldsutsatta hbtq-personer.

Filmen är den första i sitt slag i Sverige som skildrar hur personer som utsätts för våld i samkönade relationer är särskilt sårbara på grund av heteronormativitet, homofientlighet och bristande kännedom om hbtq-personers livssituation.

NCK:s utbildningspaket "Blott du mig älskar"

Seminarier
I juli 2009 arrangerade NCK seminariet ”Att komma ut ur den andra garderoben – våld i samkönade relationer” på Stockholm Pride. Vid seminariet hölls en förhandspresentation av NCK:s rapport i ämnet samt ett panelsamtal med forskare och representanter för NCK och RFSL.

Vid lanseringen av kunskaps- och forskningsöversikten om våld i samkönade relationer anordnade NCK ett seminarium med titeln ”Våld i samkönade relationer – behov av kunskap och åtgärder”. Vid seminariet presenterades rapporten, därefter följde en paneldiskussion med experter på området.

Kunskaps- och forskningsöversikt om våld i samkönade relationer presenterades också vid ett halvdagsseminarium i Göteborg i november 2009. Seminariet var ett samarbete mellan NCK, Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg samt Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Universitetskurser
Från och med höstterminen 2009 har NCK vid flera tillfällen erbjudit en fördjupningskurs om 7,5 högskolepoäng med fokus på våldsutsatta kvinnor med särskild sårbarhet där hedersrelaterat våld och våld i samkönade parrelationer särskilt behandlas. Ämnena är även inkluderade i NCK:s fristående kurser vid Uppsala universitet.