Remissvar från NCK

Här hittar du remissvar som NCK lämnat.

Gå direkt till remissvar år 2023202220212020201920182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 och 2009.

Remissvar 2023

SOU 2023:37 Förstärkt skydd för den personliga integriteten - Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (UFV 2023/1427)
NCK:s yttrande över remiss
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU Förstärkt skydd för den personliga integriteten - Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (pdf)

Remissvar avseende EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet (Ju2023/01957) 
NCK:s yttrande över förslag
Departement: Justitiedepartementet 
Yttrande om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet (pdf)

SOU 2023:10 Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (S2023/00827) 
NCK:s yttrande över remiss
Departement: Socialdepartementet
Yttrande om SOU Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (pdf)

SOU 2022:70 En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (S2023/00244)
Yttrande över remiss genom Uppsala universitet
Departement: Socialdepartementet
Yttrande om SOU En uppväxt fri från våld (pdf)

Remissvar 2022

Remissvar avseende utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (S2022/03649)
Departement: Socialdepartementet
Yttrande om utkastet till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (pdf)

Remissvar över promemorian En stärkt brottsofferfond (Dnr. Ju2022/00971)
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande över remissen av promemorian En stärkt brottsofferfond (pdf).

Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (Dnr: 4.1–37013/2021)
NCK:s yttrande om förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.
Myndighet: Socialstyrelsen
Yttrande om förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (pdf)

Remissvar 2021

Remiss över promemorian Ökad kvalitet i rättsintyg (Dnr. Ju2021/02494)
NCK:s yttrande över remiss över promemorian
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande om promemorian Ökad kvalitet i rättsintyg (pdf)

SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer (Ju2021/02755)
NCK:s yttrande över remiss
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer (pdf)

SOU 2021:43 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (Dnr. JU 2021/02201) 
NCK:s yttrande över remiss 
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2021:43 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (pdf)

SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott
NCK:s yttrande över remiss
Department/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott (pdf) 

Remissvar 2020

Ds 2020:16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
NCK:s yttrande över remiss
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Yttrande om Ds 2020:16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (pdf).

SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften
NCK:s yttrande över remiss
Departement/myndighet: Justitiedepartementet 
Yttrande om SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften (pdf)

Justitieutskottets promemoria Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:juU31)
NCK:s yttrande över Justitieutskottets promemoria
Yttrande om Justitieutskottets promemoria (2019/20:juU31) Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (pdf)

Remissvar 2019

SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott melIan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord
(Ju2019/02172/LS )

NCK:s yttrande över remiss
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott melIan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (pdf)

Skolverket (Dnr. 2018:01394) Skolverkets förslag till ändringar i läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad. 
NCK:s synpunkter på förslaget
Departement/myndighet: Skolverket
Synpunkter på Skolverkets förslag (Dnr 2018:01394) till ändringar i läroplanerna för grundskolan etc. (pdf)

SOU 2018:80 (S2018/05708/SF) Samspel för hälsa. Finansiell samordning melIan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
NCK:s yttrande över remiss
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Yttrande om SOU 2018:80 Samspel för hälsa. Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (pdf)

Remissvar 2018

SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
En expertgrupp vid Uppsala universitet med professor Gun Heimer, chef på NCK, som sammankallande har sammanställt universitetets yttrande.
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Yttrande om SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende (pdf)
Uppsala universitets beslut om yttrandet (pdf)

Ds 2018:22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser (Ju2018/03415/KRIM)
NCK:s yttrande över remiss
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om Ds 2018:22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser (pdf)

SOU 2017:112 Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
NCK:s yttrande över remiss
Yttrande om SOU 2017:112 Ett fönster av möjligheter (pdf)

SOU 2017:95 Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap
NCK:s yttrande över remiss
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2017:95 Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (pdf)

SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
NCK:s yttrande över betänkande 2018-02-28
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Yttrande om SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige (pdf)

Remissvar 2017

Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
NCK:s yttrande över departementspromemoria 2017-12-18
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Yttrande om Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall (pdf)

Ds 2017:38 Livstidsstraff för mord
NCK:s yttrande över promemoria 2017-10-26
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om Ds 2017:47 Livstidsstraff för mord (pdf)

Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
NCK:s yttrande över promemoria 2017-04-19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud (pdf)

SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel (pdf)

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
(Uppsala universitets remissvar, separat yttrande från NCK)
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (pdf)

Remissvar 2016

SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (pdf)

SOU 2015:25 Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning (UKÄ 2015)
(Uppsala universitets remissvar, yttrande av NCK:s expertgrupp)
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Yttrande om SOU 2015:25 Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning (pdf)

SOU 2016:86 Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (Uppsala universitets remissvar)
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Yttrande om SOU 2016:86 Mål och myndighet – effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (pdf)

Remissvar 2015

SOU 2015:69 Ökad trygghet för hotade och förföljda personer
Remissvar avseende SOU 2015:69 Ökad trygghet för hotade och förföljda personer
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Yttrande om SOU 2015:69 Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (pdf)

SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) yttrande angående betänkandet ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” (2015:55)
Yttrande om SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (pdf)

Remissvar 2014

SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (pdf)

Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Remissvar avseende Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder (pdf)

Vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet
Remissvar avseende Socialstyrelsens Vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet
Departement/myndighet: Socialstyrelsen
Yttrande om Socialstyrelsens vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (pdf)

Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet
Remissvar avseende Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Yttrande om Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet (pdf)

SOU 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Remissvar avseende SOU 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Departement/myndighet: Socialdepartementet  
Yttrande om SOU 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (pdf)

Höjning av avgifterna till brottsofferfonden
Remissvar avseende Höjning av avgifterna till brottsofferfonden 2014-06-02
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om Höjning av avgifterna till brottsofferfonden (pdf)

Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU
Remissvar avseende Ds 2014:3 Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om Ds 2014:3 Europeisk skyddsorder – samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU (pdf)

SOSFS 2014:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Remissvar avseende SOSFS 2014:xx Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Departement/myndighet: Socialstyrelsen
Yttrande om SOSFS 2014:xx Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (pdf)

Remissvar 2013

Ds 2012:52 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande om Ds 2012:52 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet (pdf)

Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken 
Remissvar avseende Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken
Departement: Utbildningsdepartementet
Yttrande om Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (pdf)

Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga bedömningar     
Remissvar avseende Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga bedömningar
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande om Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga bedömningar (pdf)

SOU 2013:33 En myndighet för alarmering          
Remissvar avseende SOU 2013:33 En myndighet för alarmering          
Departement: Försvarsdepartementet
Yttrande om SOU 2013:33 En myndighet för alarmering (pdf)

Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer 
Remissvar avseende Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande om Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (pdf)

SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland 
Remissvar avseende SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland
Departement: Utbildningsdepartementet
Yttrande om SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland (pdf)

Remissvar 2012

SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 
Remissvar avseende SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 2012-11-30
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (pdf)

SOU 2012:26 En ny brottsskadelag
Remissvar avseende SOU 2012:26, En ny brottsskadelag 2012-10-31
Departement: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2012:26 En ny brottsskadelag (pdf)

SOU 2012:33 Gör det enklare – Slutbetänkande av statens vård- och omsorgsutredning
Remissvar avseende SOU 2012:33 Gör det enklare – Slutbetänkande av statens vård- och omsorgsutredning 2012-09-20
Departement: Socialdepartementet
Yttrande om SOU 2012:33 Gör det enklare – Slutbetänkande av statens vård- och omsorgsutredning (pdf)
 
Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Remissvar avseende Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst 2012-08-21
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Yttrande om Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (pdf)

SOU 2011:85 Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn
Remissvar avseende utredningen Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85) 2012-04-27
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2011:85 Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (pdf)

Remissvar 2011

SOU 2010:70 Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag
Remissvar avseende utredningen Sexualbrottslagstiftningen– utvärdering och reformförslag (SOU 2010:70) 2011-02-18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2010:70 Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag (pdf)

Remissvar 2010

Kvinnofridsportalens framtid
Yttrande angående Kvinnofridsportalens framtid 2010-04-22
Departement/myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Yttrande om Kvinnofridsportalens framtid (pdf)

SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008 (SOU 2010:49)
Remissvar avseende utredningen Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49) 2010-10-11
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 (pdf)

Remissvar 2009

Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m.
Remissvar angående Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m. (Dnr. S2009/1785/ST) 2009-09-02
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Yttrande om Utredningar avseende kvinnor som avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m. (pdf)

SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten.
Remissvar avseende betänkandet SOU 2009: 38 Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten. 2009-08-29
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Yttrande om SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (pdf) 

Förslag till allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld och Förslag till ändringar i allmänna råden 2003:5 om ekonomiskt bistånd.
Remissvar angående förslag till allmänna råd (2003:5) samt förslag till ändringar i allmänna råd (60-11214/2008). 2009-08-31   
Departement/myndighet: Socialstyrelsen
Yttrande om förslag till Allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld och Förslag till ändringar i de allmänna råden 2003:5 om ekonomiskt bistånd (pdf)

Senast uppdaterad: 2024-01-24