Verksamhetsberättelser från NCK

Här kan du läsa och ladda ned verksamhetsberättelser från Nationellt centrum för kvinnofrid i pdf-format. 

Verksamhetsberättelserna är sorterade kronologiskt, med den senast publicerade först i listan. 

Verksamhetsberättelse 2020

2020 års arbete på Nationellt centrum för kvinnofrid har starkt präglats av pandemin. I mars beslutades att all utbildning skulle bedrivas digitalt för att minska smittspridningen, seminarier blev webbinarier och en stor del av arbetet fick bedrivas på distans. Under 2020 besvarade den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 46 723 samtal. Det motsvarar 128 samtal per dygn och är en ökning med tio procent sedan förra året. Totalt gick 1 345 personer NCK:s universitetskurser. På vårterminen gavs för första gången en kurs på avancerad nivå med inriktning på särskild sårbarhet.
NCK:s verksamhetsberättelse 2020 (pdf, 2021)

Verksamhetsberättelse 2019

Under året har landets första högskolepedagogiska kurs rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer getts vid NCK. Totalt har 85 universitets- och högskolelärare och programansvariga lärare utbildats. Tre helt nya universitetsutbildningar har skapats och getts på NCK under året. Även en ny universitetskurs på avancerad nivå har utvecklats. Webbkursen om våld har sedan starten hösten 2016 nått drygt 49 000 användare. Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarade under året fler samtal än någonsin tidigare, 42 405 samtal. 
NCK:s verksamhetsberättelse 2019 (pdf, 2020)

Verksamhetsberättelse 2018

NCK har under 2018 haft stort fokus på utbildning. I juli trädde en förordning om ändring i högskoleförordningen i kraft som ställer krav på studenter att de ska ha kunskap om mäns våld mot kvinnor för att få sin examen på en rad utbildningsprogram. Inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklade NCK under året en modellkurs för universitetslärare på de program som berörs. NCK har vidare reviderat läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" (Studentlitteratur) samt lanserat nya webbstödet för vården. 
NCK:s verksamhetsberättelse 2018 (pdf, 2019)

Verksamhetsberättelse 2017

I maj 2017 presenterade NCK Uppsalamodellen som sammanfattade 20 års arbete inom Region Uppsala med att utveckla omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. Under hösten sammanställdes en bok med anonymiserade citat från kvinnor som ringt stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Citaten lästes även vid ett lunchprogram på Uppsala stadsteater 25 november. I december uppmärksammades sedan att stödtelefonen nu funnits i 10 år.
NCK:s verksamhetsberättelse 2017 (pdf, 2018)

Verksamhetsberättelse 2016

I mars 2016 presenterade NCK rapporten ”Våld mot äldre kvinnor – en kunskaps- och forskningsöversikt” som fick stor uppmärksamhet i media. I september lanserades webbkurs om våld som snabbt lockade flera tusen kursdeltagare. Rekordmånga sökte också till NCK:s universitetsutbildningar under hösten, i synnerhet till den tvärprofessionella kursen för yrkesverksamma. Antalet samtal till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen var fortsatt stort under året, totalt besvarade linjen 31 237 samtal. Stödtelefonen spreds dessutom till fler, och stod som modell för finska Nollinjen. 
NCK:s verksamhetsberättelse 2016 (pdf, 2017)

Verksamhetsberättelse 2015

Under 2015 passerade Kvinnofridslinjen rekordgränsen på 30 000 samtal redan i början av december. I april redovisades regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen och i september fyllde NCK:s kunskapsbank fem år. Under hösten kom även jämställdhetsminister Åsa Regnér på besök.
NCK:s verksamhetsberättelse 2015 (pdf, 2016)

Verksamhetsberättelse 2014

Under 2014 presenterades den första basrapporten i NCK:s nationella prevalensstudie Våld och hälsa. NCK:s kunskapsbank utvecklades med ett nationellt webbstöd för att underlätta kommuners arbete mot våld. I december avslutades det fyråriga regeringsuppdraget att metodutveckla och kvalitetssäkra Kvinnofridslinjen. NCK utvecklade även en utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården, och läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" reviderades och kom ut i en tredje upplaga.
NCK:s verksamhetsberättelse 2014 (pdf, 2015)

Verksamhetsberättelse 2013

I juni 2013 presenterades den nya rapporten Våld mot kvinnor med funktionshinder vid ett seminarium i Uppsala. Under 2013 hölls även för första gången den halvårslånga tvärprofessionella kursen för yrkesverksamma två gånger.
NCK:s verksamhetsberättelse 2013 (pdf, 2014) 

Verksamhetsberättelse 2012

Under 2012 arbetade NCK med två regeringsuppdrag. Ett handlade om att utvärdera utbildningsinsatser om mäns våld mot kvinnor (U2011/5671/JÄM). Det andra om att utveckla Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM). NCK utvecklade även en särskild kurs för att utbilda fler utbildare inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. Den allra första kullen examinerades i början av 2012. Under året fyllde Kvinnofridslinjen 5 år.
NCK:s verksamhetsberättelse 2012 (pdf, 2013)

Verksamhetsberättelse 2011

Regeringsuppdraget Att ta fram och sprida handledning för hälso- och sjukvården som stöd till flickor och unga kvinnor som drabbas av hedersproblematik (IJ2010/960/JÄM) slutredovisades 30 juni i form av rapporten ”Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder”. Vid Bok och Bibliotek i Göteborg presenterades NCK:s två serienoveller om sexuella övergrepp, ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar” på mässans seriescen. NCK inrättade under året även ett vetenskapligt råd.
NCK:s verksamhetsberättelse 2011 (pdf, 2012)

Verksamhetsberättelse 2010

Under 2010 har NCK:s verksamhet i hög grad präglats av arbetet med tre regeringsuppdrag från Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr 2007/08:39). En kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck och en forskningsöversikt om kvinnlig omskärelse/könsstympning publicerades. En utbildningsfilm om våld i samkönade relationer, ”Blott du mig älskar”, och ett därtill hörande pedagogiskt material producerades och NCK:s webbaserade kunskapsbank invigdes.
NCK:s verksamhetsberättelse 2010 (pdf, 2011)

Verksamhetsberättelse 2009

Under 2009 påbörjades implementeringen av det nationella handlingsprogrammet för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. En handbok, en tydlig guide med checklistor och en förbättrad spårsäkringssats ska leda till att hälso- och sjukvårdens insatser för patienter som har utsatts för sexuella övergrepp förbättras. En kunskaps- och forskningsöversikt om våld i samkönade relationer publicerades.
NCK:s verksamhetsberättelse 2009 (pdf, 2010)

Verksamhetsberättelse 2008

Nationellt centrum för kvinnofrid arbetade under 2008 vidare med sin uppbyggnad som det nationella kunskapscentrumet för ämnet mäns våld mot kvinnor, och regeringen utökade också centrumets uppdrag till att omfatta även våld i samkönade relationer och våld och förtryck i hederns namn. Vid slutet 2008 var 60 personer knutna till NCK.
NCK:s verksamhetsberättelse 2008 (pdf, 2009)

Verksamhetsberättelse 2007

NCK inrättades formellt som nationellt kunskapscentrum i oktober 2006, och år 2007 var därför centrets första hela verksamhetsår. Verksamheten vid NCK expanderade kraftigt under året och personalstyrkan växte från 16 till 42 anställda. NCK utarbetade också ett nationellt program för omhändertagande av offer för sexualbrott inom hälso- och sjukvården. Det resulterade i en handbok och guide som är praktiskt användbar inom vårdkedjan i hela landet. Den 4 december 2007 öppnade NCK Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor och deras närstående.
NCK:s verksamhetsberättelse 2007 (pdf, 2008)

Senast uppdaterad: 2022-03-02