Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” ges med start varje höst och vår. Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Allmän kursinformation 

Kursbeskrivning: Kursen ger kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Som en del i kursen ingår även att urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion. 

Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, alternativt arbetar övergripande med detta område, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet och andra myndigheter eller idéburna organisationer.

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt arbetsgivarens  medgivande krävs för att bli antagen till kursen.

KURSINFORMATION – VÅRTERMINEN 2022

Kursupplägg: Kursen pågår från och med vecka 3, 2022 till och med vecka 22, 2022. Undervisningen sker i form av tre kurstillfällen samt distansundervisning mellan kurstillfällena.

Undervisningen sker antingen digitalt via online-verktyget Zoom eller på plats i NCK:s lokaler i Uppsala beroende på rådande pandemiläge. Mellan kurstillfällena använder vi Studium, Uppsala universitets webbaserade lärplattform, för redovisning av uppgifter, både i grupp och individuellt. Närvaro vid samtliga kurstillfällen är obligatorisk liksom inlämning av alla hemuppgifter.

Datumen för kurstillfällena är: 
19-20 januari
16-18 mars
26 april

Ansökan: 
Ansökan är öppen till och med den 14 november 2021.
Till webbsidan med ansökningsformulär. 

Kursen är kostnadsfri med undantag för viss kurslitteratur. I din ansökan bifogar du ett dokument (anställningsbevis, tjänstgöringsintyg eller liknande) som intygar att du är yrkesutövande i verksamhet som möter våldsutsatta personer samt dokument som styrker din grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg eller motsvarande alternativt diplom från universitet.

Övergripande kursschema:
Första kurstillfället – Grundläggande förståelse, 19-20 januari 2022 kl. 09:00–17.00.
Andra kurstillfället – Fördjupad förståelse och samhällets ansvar, 16-18 mars 2022 kl. 09:00–17.00.
Tredje kurstillfället – Reflektion, analys och tillämpning, 26 april 2022 kl. 09:00–17.00.

Eventuellt besked om reservplats meddelas inför kursstart.

Kursplan: Kursplan för kursen Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp


Kontakt: 
E-post: utbildning@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66

Senast uppdaterad: 2021-10-20