Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” ges med start varje höst och vår. Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Allmän kursinformation 

Kursbeskrivning: Kursen ger kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Som en del i kursen ingår även att urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion. 

Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet och andra myndigheter eller idéburna organisationer. 

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs. Arbetsgivarens medgivande behövs för att bli antagen till kursen.

KURSINFORMATION – höstTERMINEN 2021

Kursupplägg: Kursen pågår från och med vecka 36, 2021 till och med vecka 2, 2022. Undervisningen sker i form av tre kurstillfällen samt distansundervisning mellan kurstillfällena. Undervisningen planeras att vid samtliga kurstillfällen äga rum i NCK:s lokaler, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Notera att den pågående coronapandemin kan medföra att ett eller flera  kurstillfällen med kort varsel genomförs i digital form. Då använder vi on-lineverktyget Zoom för föreläsningar och grupparbeten. Mellan kurstillfällena använder vi Studium, Uppsala universitets webbaserade lärplattform, för redovisning av uppgifter, både i grupp och individuellt. Närvaro vid samtliga kurstillfällen är obligatoriskt liksom inlämning av alla hemuppgifter.

Datumen för kurstillfällena är: 
7-8 september
27-29 oktober
16 december

Ansökan till kursen är öppen mellan 1 mars och 30 april 2021.

Ansök här (länk till formulär i Webropol)

Övergripande kursschema:
Första kurstillfället – Grundläggande förståelse, 7-8 september 2021, kl. 9-16.30.
Andra kurstillfället – Fördjupad förståelse och samhällets ansvar, 27-29 oktober 2021, kl. 9-16.30.
Tredje kurstillfället – Reflektion, analys och tillämpning, 16 december 2021 kl. 9 -16.30.

Tiderna är övergripande och det slutgiltiga schemat kommer att publiceras vid ansökningstidens slut.

Kursplan 
Kursplanen hittar du här:
Uppsala universitets webbsida med kursplan för kursen Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

Mer information

Viktoria Ahlgren, kursadministratör
E-post: viktoria.ahlgren@nck.uu.se 
Telefon: 018-611 98 66

Senast uppdaterad: 2021-03-03