Sexuellt våld samt Hedersrelaterat våld och förtryck

30 november och 9 december arrangerar NCK digitala temadagar som är öppna för universitetslärare, kurs- och programansvariga som arbetar med införandet av det nya examensmålet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Syftet är att lyfta aktuell forskning och praktik. Temadagarna kommer att genomföras digitalt.

Temadag om sexuellt våld:
30 november 2021

Programmet för temadag om sexuellt våld(med reservation för att ändringar kan komma att ske).

Temadag om hedersrelaterat våld och förtryck:

9 december 2021

Programmet för temadag om hedersrelaterat våld och förtryck.

Anmälan 
Anmälan till temadag om sexuellt våld 30 november är nu stängd. 
Länk till anmälningsformulär för temadag om hedersrelaterat våld och förtryck 9 december 

Temadagarna sänds digitalt via verktyget Zoom. Länk skickas ut efter att anmälan stängt.

Bakgrund:
Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har NCK utvecklat en högskolepedagogisk kurs bestående av en basmodul med efterföljande fördjupningsmoduler för universitets- och högskolelärare. En fördjupningsmodul är ett digitalt kunskapsstöd med metodmaterial för kursdesign, ämnesfördjupande texter om våldsbegrepp, våldsförståelser och pedagogiska texter om att undervisa om våld. En annan typ av fördjupningsmodul är temadagar. 

Senast uppdaterad: 2021-11-29