Högskolepedagogiska temadagar om ungas utsatthet samt om maskulinitet och våld

29 november och 6 december arrangerar NCK digitala högskolepedagogiska temadagar som är öppna för universitetslärare, kurs- och programansvariga som arbetar med införandet av det nya examensmålet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Syftet är att ge en aktuell bild från olika forskningsområden och professioner genom föreläsningar och lärande exempel från olika universitet och högskolor. Temadagarna kommer att genomföras digitalt.

Datum för temadag om ungas våldsutsatthet:
29 november 2022
Program för temadag om ungas våldsutsatthet (pdf).
Programmet har uppdaterats 1 november.

Datum för temadag om maskulinitet och våld:
6 december 2022
Program för temadag om maskulinitet och våld (pdf).

Anmälan dig här
Anmälan till de två temadagarna sker separat.
Anmälan till temadag 29 november 2022
Anmälan till temadag 6 december 2022

Temadagarna är kostnadsfria och sänds digitalt via verktyget Zoom. Mer information och länk till dagen skickas ut i höst efter att anmälan har stängt. 

Bakgrund:
Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har NCK utvecklat en högskolepedagogisk kurs bestående av en basmodul med efterföljande fördjupningsmoduler för universitets- och högskolelärare. En fördjupningsmodul är ett digitalt kunskapsstöd med metodmaterial för kursdesign, ämnesfördjupande texter om våldsbegrepp, våldsförståelser och pedagogiska texter om att undervisa om våld. En annan typ av fördjupningsmodul är temadagar. 

Senast uppdaterad: 2022-11-22