Temadagar om samhällets ansvar för våldsutsatta kvinnor och sexuella trakasserier

Den 30 november och 5 december 2023 arrangerar Nationellt centrum för kvinnofrid digitala temadagar för universitets- och högskolelärare.

Temadagarna ges inom ramen för NCK:s högskolepedagogiska projekt och presenterar aktuell forskning och olika perspektiv på områdena. Syftet är att ge fördjupad kunskap och förståelse för vissa ämnen inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Dagarna riktar sig till universitets- och högskolelärare, programansvariga samt annan personal som arbetar med införandet av det nya examensmålet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. 


Temadag om samhällets ansvar för våldsutsatta kvinnor

Datum: 30 november 2023
Tid: 10:00–16:00
Plats: Digitalt

Program
Program för temadagen 2023: samhälletsansvar för våldsutsatta kvinnor (pdf)

Anmälan 
Anmäl dig i webbformuläret. Temadagen är kostnadsfri. 
Anmälningsformulär för temadagen: samhällets ansvar för våldsutsatta kvinnor


Temadag om sexuella trakasserier

Datum: 5 december 2023
Tid: 10:00–15:30 
Plats: Digitalt

Program
Program för temadagen 2023: sexuella trakasserier (pdf)

Anmälan 
Anmäl dig i webbformuläret. Temadagen är kostnadsfri. 
Anmälningsformulär för temadagen: sexuella trakasserier


Bakgrund

Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har NCK utvecklat en högskolepedagogisk kurs bestående av en basmodul samt ämnesfördjupande temadagar för universitets- och högskolelärare. Sedan 2022 har NCK även ett digitalt kunskapsstöd i form av Webbstöd för lärosäten. På webbstödet finns metodmaterial för kursdesign, ämnesfördjupande texter om våldsbegrepp, våldsförståelser och pedagogiska texter om att undervisa om våld.

Webbstöd för lärosäten

Kontakta oss

Välkommen att kontakta NCK:s utbildningsenhet om du har frågor om temadagen. 

E-post: utbildning@nck.uu.se

Kontaktperson: Mary Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-11-06